Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

DAŇOVÉ ÚNIKY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

11. decembra 2020 (9.00–16.00)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
Pri prezenčných seminároch sú v cene zahrnuté učebné materiály, drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa a pri celodenných prezenčných seminároch tiež obed vo forme trojchodového menu. Ďalej blok a písacie potreby. Cena video-seminárov zahŕňa prístup k videu podľa zvolenej verzie a textové materiály. Cena webinárov zahŕňa prístup k live prednáške v určený deň a textové materiály.

Doc. JUDr. Mgr. Jana Šimonová, PhD.

Na Akadémii Policajného zboru v Bratislave pôsobí od roku 2004 v súčasnosti na pozícii odbornej asistentky/docentky Katedry správneho práva. V roku 2017 jej bol udelený vedecko-pedagogický titul „docent“ v odbore 8.3.1. ochrana osôb a majetku. V rámci pedagogickej a vedeckej činnosti úzko spolupracovala a pôsobila na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy a Ekonomickej univerzite. Odborne sa orientuje aj na problematiku policajného práva. Pôsobila ako členka Rady vysokých škôl, členka Akademického senátu, ako lektorka vzdelávania kurzu kontrolórov Najvyššieho kontrolného úradu, SKDP. Je riešiteľkou a spoluriešiteľkou niekoľkých vedeckých výskumných úloh a to aj v projekte VEGA, členkou niekoľkých programových a vedeckých výborov medzinárodných vedeckých konferencií. Je autorkou a spoluautorkou viacerých vedeckých monografií, vysokoškolských učebníc, vysokoškolských skrípt, vedeckých štúdií, odborných článkov a pod. Aktuálne je riešiteľkou projektu APVV Služobné zákroky príslušníkov PZ a aplikácia zásady primeranosti z trestnoprávneho  a administratívneho hľadiskaz MŠVVaŠ.

Obsah seminára

Teoretické východiská daňových únikov, typické znaky, charakteristika, obsahové vymedzenie

 

Identifikácia daňových únikov v SR

 

Vybrané spôsoby páchania daňových únikov

 

Analýza vybraných špecifík odhaľovania a objasňovania daňových únikov

 

Vymedzenie pôsobnosti kooperujúcich subjektov pri eliminácii daňových únikov

 

Opatrenia na elimináciu páchania daňových únikov

Cieľ seminára

Cieľom seminára je vymedziť základné teoretické východiská problematiky daňových únikov, analýza frekventovaných spôsobov páchania daňových únikov, vybraných procesných otázok ich identifikácie, ako aj analýza vybraných osobitostí odhaľovania, objasňovania a vybraných opatrení na elimináciu daňových únikov. Vzhľadom na súvisiace otázky, poukážeme aj na činnosť kooperujúcich subjektov v procese eliminácie daňových únikov.

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený pre odbornú verejnosť najmä však advokátom, pracovníkom štátnej správy, prokurátorom a všetkým, ktorých daná téma zaujíma.