Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

out of stock
C.H. Beck out of stock

Viac zobrazení

Civilný sporový poriadok & Civilný mimosporový poriadok

Bežná cena (s DPH): 258,00 €

Early bird: bez DPH: 198,18 € s DPH: 218,00 €

ALEBO
autor:

Števček, Ficová, Baricová, Mesiarkinová, Bajánková, Marek Tomašovič, Romana Smyčková, Kotrecová

Počet strán: 2658
Typ Publikácie: Komentáre
Objednávacie č.: SO_CP
Väzba: Viazaná
Dostupnosť Skladom


VYUŽITE NAŠU AKČNÚ PONUKU A OBJEDNAJTE SI PRESTÍŽNYMI CENAMI OVENČENÝ KOMENTÁR K CIVILNÉMU SPOROVÉMU PORIADKU A NAJROZSIAHLEJŠÍ A NAJPODROBNEJŠÍ KOMENTÁR K CIVILNÉMU MIMOSPOROVÉMU PORIADKU NA TRHU S MIMORIADNOU AKČNOU ZĽAVOU 40 €!

NAKÚPTE OBIDVA KOMENTÁRE V RÁMCI AKCIE 2v1 a NAMIESTO 258 € ZA OBIDVA KOMENTÁRE ZAPLATÍTE LEN 218 €!


* Zľava sa nespočítava s ostatnými zľavami. Neplatí pre dodávky mimo SR.

CIVILNÝ SPOROVÝ PORIADOK. KOMENTÁR
Števček * Ficová * Baricová * Mesiarkinová * Bajánková * Tomašovič a kol.
dátum vydania: 6. 12. 2016
cena samostatne 139 EUR s DPH


Prvý veľký komentár C. H. Beck k základnému procesnému kódexu, akým je Civilný sporový poriadok. Komentár je výnimočný nielen svojím rozsahom, podrobnosťou spracovania a odborného výkladu jednotlivých ustanovení Civilného sporového poriadku, ale aj zložením autorského kolektívu vedeného prof. JUDr. Markom Števčekom, PhD., ktorého členovia sú uznávanými odborníkmi v oblasti civilného práva s bohatými skúsenosťami nielen v právnej teórii, ale aj v praxi. V neposlednom rade ide o členov rekodifikačnej komisie, ktorí sa aktívne podieľali na tvorbe nových procesných kódexov.Komentár obsahuje prehľadne spracovanú problematiku obsiahnutú v Civilnom sporovom poriadku a je doplnený o bohatú judikatúru. Odborný výklad k jednotlivým ustanoveniam prináša odpovede na mnohé otázky, ktoré vznikajú v súvislosti s aplikáciou tohto procesného kódexu.

Tento výnimočný komentár získal prestížnu Autorskú cenu za najhodnotnejšiu právnickú publikáciu na XXV. ročníku konferencie Karlovarských právnických dní. Dňa 15. 6. 2017 získal ďalšie hodnotné ocenenie, ktorým je cena pána dekana PF UK, doc. JUDr. Eduarda Burdu, PhD., za najlepšiu publikáciu Právnickej fakulty Univerzity Komenského.

CIVILNÝ MIMOSPOROVÝ PORIADOK. KOMENTÁR
Smyčková * Števček * Tomašovič * Kotrecová a kol.
dátum vydania: 30. 8. 2017
cena samostatne 119 EUR s DPH


Veľký komentár Nakladateľstva C. H. Beck k Civilnému mimosporovému poriadku predstavuje najrozsiahlejší a najpodrobnejší komentár na trhu. Svojím rozsahom a obsahom dopĺňa veľký komentár k Civilnému sporovému poriadku. Publikácia prináša komplexný pohľad na jednotlivé inštitúty obsiahnuté v tomto procesnom kódexe. Výklad je podávaný s dôrazom na základné a ustálené doktrinálne východiská, ale reflektuje aj vybrané prvé problémy aplikačnej praxe, s ktorými boli autori konfrontovaní na rôznych prednáškových fórach pre jednotlivé právnické profesie. Pridanou hodnotou výkladu je skutočnosť, že väčšina autorov komentára k mimosporovému poriadku sa podieľala na rekodifikácii civilného procesu a môže tak ozrejmiť zmysel a účel najmä procesných „novôt“, a to tak v rovine komplexnej, ako aj pri analýze jednotlivých procesných inštitútov. Súčasťou komentára je aktualizovaná literatúra, judikatúra, ako aj príloha – vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, č. 207/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých.

Kľúčová slová

civilný sporový poriadok, základné principy, konanie v prvej inštancii, súd
Tu nám môžete položiť akúkoľvek otázku ohľadom práve zobrazeného produktu


  • Otázka nesmie obsahovať odkazy