Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

Rozhovor s autorom: Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

31.7.2017  |  Rozhovor s autorom

Autor komentára, doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD. sa zameriava vo svojom pôsobení predovšetkým  na oblasť konkurzov. Tejto agende sa venuje nielen ako sudca, ale súčasne pôsobí na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde vyučuje obchodné a insolvenčné právo. Je členom redakčnej rady Bulletinu Slovenskej advokátskej komory, prednáša napríklad pre Ministerstvo spravodlivosti  Slovenskej republiky, Justičnú akadémiu Slovenskej republiky, Slovenskú advokátsku komoru. Ako člen rekodifikačnej komisie pre civilné procesné právo sa zúčastňoval  prác na príprave nových procesných kódexov a za publikačnú činnosť mu bola udelená Cena Karola Planka.

<< 3 minúty čtenia >>

Čo bolo pre Vás najkrajšou časťou tvorivého procesu a čo bolo, naopak, najťažšou úlohou spojenou  s vypracovaním komentára?

Písanie komentára, najmä keď je to monografia, ako v prípade komentára k zákonu o konkurze a reštrukturalizácii, vyžaduje predovšetkým obrovské sebazaprenie autora, ktorý písaniu musí obetovať všetko. To je možné len vtedy, a to je aj môj prípad, keď sa vám písanie stane vášňou. Napriek uvedenému bolo by ideálne, keby autor bol aspoň na jeden rok uvoľnený len na písanie komentára. Poznám  autorov, ktorí píšu z donútenia, napr. publikačná činnosť pre kvalifikačný rast. To je otroctvo a spravidla sa to odrazí aj na kvalite výsledného produktu. Aj keď mi je písanie vášňou, počas tvorby komentára je veľa zložitých situácií, keď vám dochádzajú sily a už - už to chcete vzdať. Nakoniec to však vždy dotiahnete. Pre napísanie komentára, okrem množstva poznatkov z príslušného odboru, to vyžaduje zhromaždenie množstva literatúry a judikatúry. Navyše intenzívne zbieram a zapisujem si problémy, ktoré sa vyskytujú v právnej praxi, aby som na ne pokúsil dal odpoveď, pretože právna prax to od dobrého komentára vyžaduje.

Keď píšete komentár k zákonu, ktorý sa v praxi často využíva a v prípade zákona o konkurze o reštrukturalizácii tomu tak je, tak je to obrovská zodpovednosť, pretože neviete ako vám ex post zareaguje aplikačná prax. To je najmä vtedy, ak pri ďalšom vydaní chcete rýchlo reagovať na zásadné novelizácie, na ktoré prax čaká. Časté novelizácie je súčasne to, čo našu prácu znehodnocuje. Snívam o tom, že by som chcel napísať nadčasový komentár – taký, ktorý píšete niekoľko rokov a on by sa používal ešte viac rokov. To by však musela byť kvalitná a stabilná legislatíva, a to je u nás utópia.

Pre koho je komentár určený?

Komentár k zákonu o konkurze a reštrukturalizácii je určený všetkým tým, ktorí sa zaoberajú riešením krízových situácií dlžníkov, teda sudcom, advokátom, správcom, ale aj samotným dlžníkom a veriteľom. V konečnom dôsledku si komentár nájde adresátov sám alebo inak povedané, jeho si nájdu užívatelia, ak splní ich očakávania, a to je  za predpokladu, že sa stane  dobrým pomocníkom v ich práci. Potom príde to najväčšie zadosťučinenie autora, keď je o komentár záujem a cituje sa napr. v judikatúre Ústavného súdu SR,  formujete ním právnu doktrínu a aplikačnú prax.

Ktoré novely zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii považujete za najvýznamnejšie, resp. najzásadnejšie z pohľadu aplikačnej praxe?

Za najzásadnejšiu novelizáciu považujem tú, ktorá bola vykonaná zákonom č. 348/2011 Z. z. Týmto zákonom sa obnovil prístup veriteľov k súdu a k možnosti súdnej ochrany prostredníctvom konkurzného práva. Novela umožnila reálne podávanie veriteľských návrhov, odstraňovanie vád návrhov na vyhlásenie konkurzu, odformalizovala a odbyrokratizovala prihlasovanie pohľadávok a ďalšie zmeny. Zároveň je potrebné povedať to, že išlo len o návrat ku klasickým inštitútom konkurzného alebo všeobecného procesného práva a teda o odstránenie doterajšieho neodborného prístupu pri kabinetnej tvorbe zákona.

Najťažšie pre mňa býva čítanie prvej, druhej a ďalšej korektúry, pretože to som už spravidla v dôsledku napísania komentára na konci síl a neviem sa koncentrovať na opakované čítanie toho čo som už napísal.

C. H. Beck