Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

Rozhovor: seminár Vlastníctvo bytov

21.11.2016  |  Otázky a odpovede

JUDr. Marek Valachovič, PhD., pôsobí od roku 2004 v advokácii najskôr ako advokátsky koncipient a od roku 2008 ako advokát. Z oblasti občianskeho práva sa zaoberá predovšetkým právom nehnuteľností, vecnými právami ako aj problematikou zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Popri advokátskej činnosti príležitostne prednáša a publikuje na rôzne témy z oblasti občianskeho a obchodného práva. Je členom skúšobného senátu pre advokátske skúšky zriadeného Slovenskou advokátskou komorou a členom Komisie pre rekodifikáciu súkromného práva zriadenej Ministerstvom spravodlivosti SR. V roku 2014 obhájil svoju dizertačnú prácu na tému „Vlastníctvo bytov“, ktorej podstatná časť bola v roku 2015 publikovaná ako samostatná monografia.


Okrem knihy mesiaca a rozhovoru k nej Vám Nakladateľstvo C. H. Beck prináša aj seminár s JUDr. Markom Valachovičom, PhD., s názvom „VLASTNÍCTVO BYTOV“. Viac informácií nájdete na internetovej stránke beck.sk v časti semináre.

<< 2 minúty čtenia >>

Komu je komentár určený?

Komentár je určený najmä pre všetky právnické profesie, teda najmä pre advokátov, sudcov, notárov a súdnych exekútorov ako aj pracovníkov kompetentných legislatívnych orgánov. Využijú ho však aj správcovia bytových i nebytových domov, spoločenstvá vlastníkov, subjekty poskytujúce úvery na obnovy bytových domov a v neposlednom rade je komentár určený aj pre samotných vlastníkov bytov a nebytových priestorov ako primárnych adresátov tohto zákona. 

V čom spočíva podľa Vášho názoru  prínos komentára k Zákonu o vlastníctve bytov a nebytových priestorov?

Za dobu od vydania publikácie mne dostupné ohlasy najviac oceňujú komplexnosť, s akou je komentár spracovaný a množstvo praktických problémov, ktoré sú v ňom riešené.  Práve o tom by podľa môjho názoru mala byť publikácia tohto druhu. Okrem toho by som osobitne vyzdvihol zosumarizovanie relevantnej a z časti doposiaľ nepublikovanej judikatúry vzťahujúcej sa k jednotlivým ustanoveniam komentovaného zákona. Tým je publikácia obohatená o ďalší rozmer, pričom všetky uvedené faktory odôvodňujú aj celkovú rozsiahlosť a prepracovanosť diela.

Ktoré inštitúty alebo ustanovenia  Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov  spôsobujú v aplikačnej praxi najčastejšie nejasnosti a problémy? 

Celkový rozsah tohto diela svedčí o tom, že takmer s každým ustanovením komentovaného zákona sú v praxi spojené výkladové problémy. Predmetná problematika totiž zasahuje do viacerých právnych oblastí, ktorú upravujú normy súkromného i verejného práva, na ktoré sme pri tvorbe komentára museli reflektovať. Z tohto dôvodu je pomerne zložité vybrať "najviac problémové" ustanovenie alebo inštitút. Snáď najviac právno-aplikačných problémov je spojených s výkonom správy bytových domov, ktorá dnes tvorí jadro predmetného zákona. S tým súvisí napr. v praxi často pertraktovaná otázka primeranosti aplikácie ustanovení predmetného zákona aj na budovy, ktoré nemajú charakter bytových domov. Určité výkladové problémy ako napr. kogentnosť náležitostí zmluvy o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru podľa § 5 a s tým spojenou neplatnosťou zmlúv pri ich absencii sa už prax čiastočne vysporiadala. 

Ako si vysvetľujete množstvo výkladových problémov, ktoré v predmetnej publikácii opisujete? 

Tento stav samozrejme nie je dobrou vizitkou najmä pre kompetentné legislatívne orgány, ktoré predmetný zákon i jeho novelizácie pripravovali a schválili. Akýkoľvek zákon pochopiteľne nemôže komplexne riešiť všetky situácie, ktoré prax prináša. Domnievam sa však, že pri tak spoločensky významnej a zároveň citlivej oblasti akou je vlastníctvo bytov by sa určité nedostatky, ktoré komentovaný zákon obsahuje nemali vyskytovať. Tieto sa dali eliminovať či už precíznejšou a odbornejšou činnosťou v rámci legislatívneho procesu alebo vypočutím hlasov odbornej verejnosti, ktorá na už existujúce problémy dlhodobo poukazuje. Tým by sa mohlo predísť mnohým výkladovým problémom. Žiaľ niektoré anomálie a nejasnosti komentovaného zákona sú dlhodobo neriešené, prípadne sú spôsobené nekoncepčnými zmenami zavedenými tzv. poslaneckými novelami zákona. 

Chcem veriť, že sa v tomto smere v blízkej budúcnosti situácia zlepší, aj keď doterajšie skúsenosti mi nedávajú veľký dôvod na optimizmus. Ani po vydaní prvého vydania komentára sa totiž väčšina v ňom uvádzaných výkladových problémov nevyriešila, tieto naďalej pretrvávajú, resp. po posledných novelizáciách tohto zákona ešte pribudli ďalšie interpretačné nejasnosti. Verím, že tieto nové nedostatky sa nám podarí čoskoro zosumarizovať a zapracovať do 2. vydania danej publikácie. 

C. H. Beck