Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

Rozhovor s vedúcou autorského kolektívu komentára k Zákonníku práce

14.10.2017  |  Rozhovor s autorom

Nakladateľstvo C. H. Beck Vám prináša rozhovor s poprednou odborníčkou na oblasť pracovného práva a vedúcou autorského kolektívu Veľkého komentára k Zákonníku práce, prof. JUDr. Helenou Barancovou, DrSc., ktorá v pútavom rozhovore porozpráva napríklad o častých problémoch v aplikačnej praxi alebo o zásadných zmenách komentovaného predpisu.

Ako sa Vám pracovalo na tak rozsiahlom diele, akým je Veľký komentár k Zákonníku práce?

Pretože ide o skúsených a odborne zdatných autorov, práca na novom Komentári Zákonníka práce  prebiehala  korektne,  v duchu vzájomného rešpektu a trvala viac ako dva roky. 


V čom sa líši nové vydanie komentára k Zákonníku práce od toho predchádzajúceho?

Ide o rozsiahlejší komentár spracovaný širším autorským kolektívom. Na  aktuálnom slovenskom knižnom trhu  najdetailnejší.


Aké zásadné zmeny Zákonníka práce boli prijaté od posledného, štvrtého vydania sivého komentára v roku 2015?

Najvýznamnejšie zmeny od  vydania posledného, štvrtého vydania sivého komentára k Zákonníku práce boli spojené s razantným rozšírením  a zmenou cezhraničnej spolupráce  zamestnancov a zamestnávaním príslušníkov tretích krajín.


Ktoré ustanovenia  Zákonníka práce podľa Vášho názoru  vyvolávajú   v aplikačnej praxi najväčšie problémy?

Je to zaiste problematika  vzniku, zmeny a skončenia pracovného pomeru, pretože je spojená s kvalitou existenčných podmienok zamestnancov a ich rodín.  V ostatnom čase je to aj problematika hmotnej zodpovednosti, cezhraničnej spolupráce a osobitostí pri zamestnávaní príslušníkov tretích krajín.


Súčasťou komentára je aj rozsiahla a aktuálna judikatúra Súdneho dvora EÚ a Európskeho súdu pre ľudské práva. Aký vplyv majú tieto rozhodnutia  na právnu prax v oblasti pracovného práva? 

Pri príprave Veľkého Komentára Zákonníka práce sme sa usilovali v čo najširšej miere využiť existujúcu judikatúru  nielen slovenských a českých súdov, ale aj  judikatúru Súdneho dvora EÚ a judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorá je nevyhnutne potrebná pri rozhodovacej činnosti  našich súdov. Tešíme sa, že už mnohé rozhodnutia  slovenských súdov  využívajú a odkazujú na  judikatúru týchto európskych súdov, bez ktorých nie je ani možná   ich rozhodovacia činnosť. Tým  sa  judikatúra  európskych súdov stáva nezastupiteľnou  odbornou pomocou aj pre našich advokátov zastupujúcich svojich klientov v oblasti pracovnoprávnych vzťahov.


Komu je toto dielo – Veľký komentár ‒ určené?

Dielo je určené  najmä pre potreby aplikačnej praxe, pre reprezentantov justičných povolaní, osobitne  pre advokátov, sudcov, zástupcov zamestnancov, zamestnávateľov a ich personálnych manažérov. Komentár je určený  aj pre samotných zamestnancov pri riešení ich existenčných problémov spojených s výkonom závislej práce.

C. H. Beck // Helena Barancová