Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

Rozhovor s vedúcim autorského kolektívu: Zákon o verejnom obstarávaní. Komentár

17.12.2019  |  Rozhovor s autorom

V rozhovore s vedúcim autorského kolektívu komentára k zákonu o verejnom obstarávaní, JUDr. Jánom Azudom, sa dočítate viac o  špecifikách tematiky verejného obstarávania a tiež o samotnom komentári.

V čom sa veľký komentár k zákonu o verejnom obstarávaní, ktorého ste spoluautorom, odlišuje od iných publikácií v rámci slovenského trhu? Priblížte nám ho, prosím.

Pri práci na našom komentári sme sa snažili odlíšiť tak, že sme sa pokúsili uchopiť problematiku verejného obstarávania a jeho právnej úpravy aj z akademickej, teoretickej úrovne a zasadiť tak túto oblasť do širšieho právno-politického kontextu. Komentár preto obsahuje širšie historicko-teoretické vstupy ku kľúčovým inštitútom verejného obstarávania. Samozrejme, snažili sme sa tiež do publikácie projektovať naše praktické skúsenosti z poradenstva pre klientov, ako aj skúsenosti s fungovaním Rady ÚVO ako rozhodovacej inštitúcie, v ktorej som pôsobil päť rokov.

Samotný komentár zahŕňa zákon č. 215/2019 Z. z. účinný od 1.8.2019, vrátane veľkej novely zákona z roku 2018. Bola jeho aktuálnosť pre vás prioritou?

Samozrejme, bolo pre nás veľmi dôležité, aby bol komentár v čase jeho vydania aktuálny, resp. aspoň čo najaktuálnejší. Toto sa ukázalo ako pomerne problematické, pretože zákon o verejnom obstarávaní je neuveriteľné živý organizmus, ktorý podlieha neustálym zmenám tak na legislatívnej, ako aj aplikačnej úrovni. Spolu s uzávierkou na dodanie rukopisu a čas potrebný pre tlač to vyvinulo veľký tlak na časový manažment. Vydanie komentára sme museli odkladať kvôli dvom veľkým novelám, z ktorých prvá nebola prijatá, pretože bola stiahnutá z legislatívneho procesu a druhá sa stala účinnou od 01. 01. 2019, teda v čase, keď už sme mali knihu prakticky hotovú. Napokon bol komentár vydaný v čase, keď už bola v parlamente ďalšia veľká novela zákona, ktorá však nakoniec nebola schválená pre veto prezidentky Slovenskej republiky a jeho následné neprehlasovanie v Národnej rade Slovenskej republiky. V opačnom prípade by bola publikácia do veľkej miery neaktuálna už niekoľko mesiacov po jej vydaní.

Problematika verejného obstarávania zaznamenala v praxi veľký posun vpred. Kedysi prestavovalo verejné obstarávanie prakticky neznámy pojem, dnes sa stále viac ľudí pokúša vyhrať vyhlásené súťaže. Ako vnímate túto skutočnosť vy?

Spolupráca s verejným sektorom bola vždy veľmi dôležitá pre široké spektrum hospodárskej komunity. V krajinách s malou ekonomikou a následne aj limitovaným trhom ako je Slovensko je verejný sektor relatívne silným generátorom projektov a preto aj významným zákazníkom komerčného sektora. Požiadavky štátu a samosprávy na komerčný sektor sú zároveň veľmi pestré vzhľadom na rozsiahly katalóg činností, pokrývajú bežné rutinné agendy, ale aj vysoko sofistikované, špecializované až pionierske aplikácie. Verejné obstarávanie je postup, ktorým štát kontrahuje svojich dodávateľov. Pri množstve projektov, ktoré štát generuje, resp. zákaziek, ktoré zadáva, sa preto diapazón osôb, ktoré sa tejto problematiky venujú, neustále rozširuje.  Pre verejné obstarávanie na Slovensku je to, samozrejme, užitočné, pretože sa táto oblasť stále viac profesionalizuje a zvyšuje sa konkurencia, čo môže priniesť pozitívne synergie tak na strane verejného, ako aj súkromného sektora.

Autorský kolektív pozostáva z odborníkov na verejné obstarávanie pôsobiacich v advokátskej praxi. S akými otázkami, resp. problémami sa stretávate u svojich klientov najčastejšie?

Autorský kolektív je zložený z osôb, ktoré sa v našej praxi dlhodobo venovali práve projektom, ktoré tým či oným spôsobom súviseli s postupom verejného obstarávania. Rozsah otázok, resp. problémov, s ktorými sa stretávame, je veľmi široký a len ťažko sa vyzdvihuje v tomto smere niečo konkrétne. Našich klientov však podporujeme v najširšom možnom rozsahu, od prípravy súťažiteľných projektov, cez administráciu tendrov, až po implementáciu uzavretých zmlúv. Zastupujeme tak verejný, ako aj súkromný sektor. Konáme pred všetkými kontrolnými správnymi orgánmi, lokálnymi aj európskymi súdmi. Hlavnou ambíciou je predísť problémom vopred, resp. ak to nie je v ľudských silách pre komplikovanosť projektu, pomôcť tieto adresovať potom, ako sa vyskytnú, s cieľom minimalizovať ich negatívny dopad.

Komu môže veľký komentár k zákonu o verejnom obstarávaní pomôcť zorientovať sa v tejto oblasti?

Domnievame sa, že diapazón potenciálnych adresátov je mimoriadne široký. V Slovenskej republike pôsobia tisíce entít, ktoré sú registrované ako verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia. V každej z týchto entít existujú osoby, ktoré prichádzajú do styku s procesmi verejného obstarávania a čas od času potrebujú nazrieť do odbornej literatúry, aby podporili svoje rozhodnutia. Existuje tiež rozsiahla množina hospodárskych subjektov, ktoré majú záujem o verejné zákazky. Aj oni sa potrebujú orientovať v problematike tak, aby napríklad predišli neželaným následkom nevhodne pripravenej ponuky. Postupy zadávania zákaziek sú tiež často predmetom súdnych alebo správnych konaní, resp. rôznych kontrol sui generis, pričom tak sudcovia, ako aj štátni úradníci môžu potrebovať siahnuť po odbornej literatúre preto, aby ich rozhodnutia boli čo najlepšie odôvodnené a transparentné. Napokon existuje tiež celá komunita poradcov, ktorí sa zaoberajú verejným obstarávaním a asistujú zadávateľom, či dodávateľom v rámci verejných zákaziek. Aj pre nich je dôležité mať podklad, v ktorom môžu nájsť odborný názor či judikatúru, ktorá môže pomôcť pri formulovaní odbornej rady pre ich klientov. Komentár môže byť navyše, samozrejme, užitočný aj pre študentov právnických fakúlt, prípadne iných vzdelávacích inštitúcií v oblasti verejnej správy, keďže problematika verejného obstarávania bude vzhľadom na svoju neustále narastajúcu dôležitosť a volanie po profesionalizácii stále viac predmetom záujmu aj vo vzdelávacej oblasti.

C. H. Beck // Ján Azud