Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

Rozhovor s autorom: Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Komentár

10.12.2019  |  Rozhovor s autorom

Prečítajte si rozhovor s prof. JUDr. Milanom Ďuricom, PhD. k tretiemu vydaniu komentára k zákonu o konkurze a reštrukturalizácii o zmenách v oblasti konkurzov, ako aj v aktuálnom vydaní komentára.

V poradí už tretie vydanie komentára nasvedčuje tomu, že problematika konkurzov a reštrukturalizácií sa neustále vyvíja. Keď porovnáte prvé vydanie s posledným, v čom vnímate najväčší posun vpred?

Mojím snom niekedy bolo napísať nadčasový komentár, ktorý by sa používal dlhšiu dobu, rozpracoval by základné inštitúty príslušného právneho odvetvia alebo jeho časti, zmapoval by relevantnú literatúru, judikatúru a bol by spoľahlivým sprievodcom pre aplikačnú prax, ale rozvíjal by aj právnu vedu a podieľal by sa na kreovaní príslušnej právnej doktríny. Od tohto sna som už dávno upustil, pretože v dobe hypertrofie práva a kauzistickej legislatívy to nie je možné.

Tretie vydanie samo o sebe nemusí byť úspechom. Úspechom by bolo vtedy, a to platí pre všetky komentáre, pokiaľ by právna úprava bola stabilná (najmä v základných kódexoch) a robila by sa len dotlač, resp. by sa urobil rozšírený a podrobnejší výklad. Na Slovensku, žiaľ, musíme ďalšími vydaniami reagovať predovšetkým na opakované novelizácie, ktoré znehodnocujú doterajšie vydania komentárov. Nestabilná legislatíva nutne vyvoláva zmeny v judikatúre v dôsledku čoho sú rozhodnutia súdov často nepredvídateľné. Všetky tieto  faktory negatívne pôsobia na stav právnej istoty a skôr dosahujeme stav právnej neistoty. Aj 12 novelizácií KR od druhého vydania to dosvedčuje. Sú dôkazom toho, že legislatíva je nekoncepčná, nekvalitná, kauzistická a snaží sa nahrádzať judikatúru súdov.

Naznačili ste, že neoddeliteľnou súčasťou komentára je až 12 novelizácií zákona, na ktoré komentár reaguje, pričom ponúka výklad k najaktuálnejšiemu zneniu predpisu, zahŕňajúci novelu č. 373/2018 Z. z. účinnú od 1. januára 2019. Z tohto dôvodu ide o pomerne rozsiahly komentár. Nebola to pre vás, ako jediného autora, náročná úloha?

Napriek tomu, že priebežne študujem príslušnú literatúru, judikatúru a zbieram podnety praxe, toto vydanie bolo pre mňa zatiaľ najnáročnejšie a viackrát som to už chcel vzdať. Súviselo to nielen s rozsahom novelizácií, ktoré som komentoval, ale aj s celkovým prepracovaním pôvodného textu. Najnáročnejšie je pritom vyvážene komentovať jednotlivé právne režimy, pretože konania podľa KR sú časovo zdĺhavé a aj staršia právna úprava je pre aplikačnú prax potrebná. Zložitosť komentára je daná aj tým, že KR má ustanovenia tak hmotnoprávne, ako aj procesnoprávne, čím výrazne zasahuje do viacerých hmotnoprávnych predpisov, ako aj do všeobecného procesného predpisu.

Stále viac ľudí vyhlasuje osobný bankrot. Pomôže im publikácia zvládnuť túto neľahkú životnú situáciu? Respektíve, komu je komentár primárne určený?

Ťažisko tretieho vydania je sústredené na výklad zákona, ktorý zásadne zmenil právnu úpravu osobných bankrotov. Ide o novú problematiku, ktorá doteraz nebola  komplexne výkladovo spracovaná. Komentár je určený predovšetkým súdom, správcom, advokátom, ale aj samotným dlžníkom a veriteľom, ktorých  právne pomery sú výrazne dotknuté konaniami upravenými v KR.

C. H. Beck // Milan Ďurica