Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

Rozhovor s autorom: Poistenie právnej ochrany

5.11.2018  |  Otázky a odpovede

Autor s dvadsaťročnou praxou v poisťovníctve, Mgr. Mikuláš Gürtler, v krátkom rozhovore predstaví prvú publikáciu s tematikou poistenia právnej ochrany na slovenskom poistnom trhu.

Poistenie právnej ochrany je špecifickým druhom poistenia. Aké je jeho postavenie a význam medzi inými druhmi poistenia?

Podiel poistenia právnej ochrany z celkového objemu predpísaného poistného (GWP) na poistnom trhu v SR tvorí zanedbateľné percento (v r. 2017 cca 0,1% z celkového predpísaného poistného v SR) a v porovnaní s poistným trhom krajín EÚ je hlboko pod jeho priemerom (cca 1-2% z GWP), zároveň ho však práve z tohto dôvodu možno považovať za odvetvie poisťovníctva s vysokým potenciálom rastu.

Aké je povedomie o poistení právnej ochrany  na Slovensku? Je to využívaný druh poistenia?

Odpoveďou na túto otázku je už spomenuté percento podielu poistenia právnej ochrany na celkovom poistnom. Myslím si, že poistenie právnej ochrany, vzhľadom na jeho celkové ročné náklady (rádovo v rozmedzí 100 ‒ 200 EUR ročne  v závislosti od rozsahu poistného krytia) je vhodné predovšetkým pre segment SME a občanov, nakoľko využívanie služieb komerčných právnikov (za predpokladu nízkej frekvencie ich využívania v uvedených segmentoch) je nákladovo výrazne vyššie. Navyše, poistenie právnej ochrany nie je zamerané len na úhradu nákladov na právne zastupovanie, ale tiež na poradenstvo, inak povedané právnu asistenciu pri potenciálnych súdnych sporoch (napr. právne poradenstvo po telefóne, predbežné posúdenie úspešnosti vyhliadok na výsledok sporu a pod.)

Komu je publikácia určená a čo prinesie čitateľom?

Publikácia je koncipovaná ako praktický sprievodca svetom poistenia právnej ochrany, ktorý má slúžiť všetkým subjektom pôsobiacim na trhu, teda pracovníkom poisťovní, sprostredkovateľom poistenia, akademickej obci, ako aj poistencom. Som si samozrejme vedomý toho, že ide o prvú publikáciu tohto druhu na slovenskom poistnom trhu a budem rád akejkoľvek spätnej väzbe, názorom a pripomienkam odbornej verejnosti.

C. H. Beck // Mikuláš Gürtler