Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

Rozhovor s autorom: Obchodný zákonník

23.6.2017  |  Rozhovor s autorom

Piate, doplnené a aktualizované vydanie komentára k Obchodnému zákonníku reaguje na najnovšie legislatívne zmeny v oblasti obchodného práva a čitateľom ponúka ucelený a komplexný výklad jednotlivých ustanovení tohto predpisu, pričom výklad je aktualizovaný a zohľadňuje zmeny Obchodného zákonníka, ktoré boli prijaté od posledného vydania komentára.

<< 2 minúty čtenia >>

Na spracovaní komentára sa v porovnaní s predchádzajúcim vydaním podieľal rozšírený kolektív autorov. Vedúca autorského kolektívu komentára k Obchodnému zákonníku, prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc., v rozhovore pre Nakladateľstvo C. H. Beck odpovedala na otázky týkajúce sa toho komentára a zmien, ktoré obsahuje Obchodný zákonník.

Aké zásadné zmeny Obchodného zákonníka boli prijaté od posledného, štvrtého, vydania komentára v roku 2013?

Zásadné zmeny, ktoré boli prijaté od štvrtého vydania komentára v roku 2013 sú predovšetkým tie, ktoré sa viažu na spoločnosť  v kríze, na problematiku diskvalifikácie osôb oprávnených konať v mene alebo za obchodné spoločnosti. Slovenská  úprava obchodných spoločností  tak reaguje na etapu v živote spoločnosti, ktorá sa nachádza na pomedzí lex societatislex concursus, teda úpravy korporačného práva a konkurzného práva. Tieto zmeny sa zároveň budú aplikovať v podmienkach nových civilných predpisov, ktoré ovplyvňujú nielen nové, ale aj  tzv. zabehnuté inštitúty, napr. negatórne žaloby na určenie neplatnosti  uznesení orgánov spoločností a pod. Uvedené sa prejaví aj pri uplatňovaní  a  vymáhaní nárokov  v zmluvných vzťahoch, v ktorých sa zároveň premietne aj zosilnená ochrana spotrebiteľa výrazne eliminujúca možnosť voľby Obchodného zákonníka, ako aj aplikáciu režimu tzv. absolútnych obchodných záväzkových  vzťahov.

S účinnosťou od 1. januára 2017 sa zavádza  nová forma akciovej spoločnosti, a to  jednoduchá spoločnosť na akcie. V čom spočíva špecifikum tejto formy?

Zavedením tejto novej formy obchodnej spoločnosti sa rozširuje možnosť výberu  vhodnej právnej formy podnikania. Z globálneho pohľadu ide o spoločnosť, ktorú môžeme charakterizovať ako  súkromnú uzavretú spoločnosť, ktorej podiely sa emitujú vo forme cenného papiera – akcie, pri ktorých však môže byť nielen obmedzená, ale až vylúčená ich prevoditeľnosť.  V tejto právnej forme sú spoločníkom ponúknuté aj možnosti predvídať ich budúce exitové stratégie, čo je črta príznačná pre tzv. start-up spoločnosti. Všeobecne upravená  možnosť dohôd medzi spoločníkmi v jednoduchej akciovej spoločnosti  nadobúda konkrétne kontúry v podobe vyslovene upravených dohôd, akými sú napr. právo pridať sa k prevodu akcií, právo požadovať prevod akcií. Predpokladám, že prostredníctvom širšej aplikácie týchto inštitútov sa ich myšlienkový základ  presadí aj v spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá bola poslednými novelami – viazanosť prevodu väčšinového obchodného podielu na súhlas správcu dane ‒  posúvaná na menej atraktívnu koľaj. Aj preto sme potrebovali túto novú právnu úpravu, aby sme  mali v našej (slovenskej) ponuke  atraktívnu formu uzavretej súkromnej obchodnej spoločnosti. Najbližšie mesiace ukážu, nakoľko sme boli úspešní pri implementácii  inšpirácií predovšetkým z francúzskej úpravy jednoduchej  akciovej spoločnosti (SAS).

Ako sa Vám pracovalo na piatom vydaní komentára k Obchodnému zákonníku s rozšíreným autorským kolektívom?

Rozšírenie autorského kolektívu súviselo ako s novými ustanoveniami Obchodného zákonníka, tak s vývojom v aplikačnej praxi. V zásade so všetkými novými autormi sme mali  predchádzajúci kontakt, väčšina z nich sú moji bývalí alebo súčasní doktorandi, takže je to prirodzené vyústenie kooperácie medzi  učiteľom a študentom, ktoré zodpovedá trendu ako ho poznám z veľmi dobrých  univerzít v zahraničí. Verím, že aj užívatelia komentára pocítia pridanú hodnotu takto rozšíreného autorského kolektívu. 

C. H. Beck