Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

Rozhovor s autorkou komentára k 2. vydanie Zákonníka práce

14.10.2019  |  Rozhovor s autorom

Prinášame Vám rozhovor s prof. JUDr. Helenou Barancovou, DrSc. k pripravovanému komentári k Zákonníku práce.

Prvé vydanie komentára k Zákonníku práce je beznádejne vypredané. O to druhé bol veľký záujem už pred tým, ako sa dostal na trh. Čomu pripisujete tento fakt?

 Každé vydavateľstvo, ale aj autorov, teší rýchle vypredanie diela, čo nasvedčuje tomu, že pre vydavateľstvo vydanie diela bolo úspešným projektom. Úspešnosť osobitne odborného diela závisí hlavne od erudície jeho autorov, ktorí sú osvedčení a ktorým čitateľská verejnosť dôveruje. Úspešnosť prvého vydania Komentára bola dosiahnutá aj faktom, že na slovenskom knižnom trhu išlo o najrozsiahlejší a najkomplexnejší komentár Zákonníka práce a s ním súvisiacich pracovnoprávnych predpisov. Zo strany autorov môžeme tiež neskromne povedať, že išlo azda aj o najlepší Komentár Zákonníka práce. Aj tým možno odôvodniť opätovne prejavený záujem čitateľskej obce o jeho druhé vydanie. Prednosťou prvého aj druhého vydania Zákonníka práce je aj komplexné spracovanie judikatúry nielen súdov SR, ale aj súdov ČR v systematických častiach, ktoré sú doteraz identické so slovenskou pracovnoprávnou úpravou, ako aj judikatúra európskych súdov.

V čom sa druhé vydanie odlišuje od prvého? Priblížte nám ťažiskové úpravy v Zákonníku práce, ako aj najdôležitejších naňho nadväzujúcich pracovnoprávnych predpisov.

Druhé vydanie Komentára Zákonníka práce je rozsiahlejšie v porovnaní s prvým vydaním takmer o 300 strán. V druhom vydaní Zákonníka práce autori reflektujú najmä medzičasom prijaté novely Zákonníka práce, vývoj judikatúry slovenských a európskych súdov, ale aj Národnou radou SR prijaté osobitné zákony, ktoré majú priamy dopad na pracovnoprávne vzťahy. V druhom vydaní Komentára Zákonníka práce autori rozšírili nielen jeho analytickú časť viažucu sa k jednotlivým ustanoveniam Zákonníka práce, ale aj  časť novej medzičasom prijatej judikatúry. Od času prvého vydania Komentára Zákonníka práce došlo k legislatívnym zmenám napr. v obsahu pracovnej zmluvy, ako aj k zmenám pri dočasnom vysielaní zamestnancov do krajín Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru v rámci voľného pohybu služieb, ktoré bude zásadne ovplyvňovať rozhodovanie slovenských zamestnávateľov pri vysielaní svojich zamestnancov. Podstatne viac ako doteraz sa budú musieť pri dočasnom vysielaní spravovať právom hostiteľského štátu, čo v mnohých prípadoch zvýši náklady na pracovné sily, osobitne platí pri dlhodobejších vysielaniach zamestnancov.

Druhé vydanie Komentára Zákonníka práce reaguje tiež na novoprijatý zákon o chránených oznamovateľoch kriminality a inej protispoločenskej činnosti, ako aj na legislatívne zmeny v tematickej časti sociálnej politiky zamestnávateľa.

V najnovšom komentári k Zákonníku práce uvádzate, že viac ako tretina obsahu pracovného práva Slovenskej republiky musí zodpovedať minimálnym právnym normatívom práva EÚ. Ako vnímate túto skutočnosť vy?

Domnievam sa, že vyrovnávanie rozdielov v právnych úpravách členských štátov EÚ a nutnosť ich harmonizácie s právom EÚ na jednej strane vytvára spravodlivejšie podmienky pre voľnú hospodársku súťaž podnikateľských subjektov a na druhej strane prehlbuje úroveň sociálnej spravodlivosti v pracovných a sociálnych podmienkach jednotlivých členských štátoch EÚ. V porovnaní s inými právnymi odvetviami súkromného práva v pracovnom práve ide o najrozsiahlejšiu harmonizáciu národných právnych poriadkov s právom EÚ.

Druhé vydanie Veľkého komentára Zákonníka práce je unikátne rozsiahlou judikatúrou Súdneho dvora EÚ, ako aj judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva. Pre ktoré právnické profesie bude do budúcnosti nepostrádateľnou?

Komentár Zákonníka práce by mal byť nepostrádateľnou odbornou pomôckou najmä pre justičné povolania, sudcov a advokátov. Aj vplyvom pôsobenia práva EÚ existujúce pracovné právo podlieha dynamickým zmenám, čo vytvára náročné právne prostredie pre samotné zamestnávateľské subjekty, zástupcov zamestnancov pôsobiacich u zamestnávateľov, ale aj pre mediátorov,  zamestnancov inšpekcie práce, sprostredkovateľov, rozhodcov. Komentár je určený aj pre študentov právnických fakúlt, ako užitočná pomôcka pri príprave na cvičenia, postupové a štátne skúšky z predmetu pracovného práva.

Komu je komentár primárne určený? Nájde si čitateľov aj medzi laickou verejnosťou v podobe zamestnancov a pod., či je predovšetkým určený širokej odbornej verejnosti?

Komentár je primárne adresovaný predstaviteľom rôznych právnických povolaní, z nich najviac sudcom a advokátom, t. j. je určený širokej odbornej verejnosti, nie širokej čitateľskej verejnosti. Nejde o beletriu, ale o analýzu stále zložitejších právnych problémov. Výnimku v tomto smere tvoria zamestnanci v pracovnoprávnych vzťahoch, či už v súkromnom alebo vo verejnom sektore, ktorých obsah komentára zaisto povzbudí k právnej ochrane ich práv a oprávnených záujmov a dodá im odvahu aktívne presadzovať svoje práva v praxi.

C. H. Beck // Helena Barancová