Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

Rozhovor s autorom: Exekučný poriadok, Komentár

13.6.2016  |  Rozhovor s autorom

JUDr. Alexandra Kotrecová, PhD., LL.M pôsobí  popri iných aktivitách  ako odborný asistent na Katedre občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, pôsobí na PEVŠ a v rámci vedeckej činnosti sa venuje najmä vybraným otázkam exekučného práva, občianskeho práva procesného a hmotného,  ako aj otázkam práva rodinného a spoluautorsky  sa podieľa  na komentári k Exekučnému poriadku, ktorý Vám prináša Nakladateľstvo C. H. Beck.

<< 2 minúty čtenia >>

V čom sa líši druhé vydanie komentára k Exekučného poriadku od toho predchádzajúceho?

V porovnaní s prvým vydaním je zrejmé, že prišlo k rozšíreniu okruhu osôb, ktoré sa podieľali na spracovaní textu komentára. Do autorského kolektívu boli začlenení zamestnanci Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorí veľmi podrobne spracovali predovšetkým časť týkajúcu sa disciplinárnych konaní a samotného konania o sťažnosti na postup súdneho exekútora.

V časovom rozmedzí medzi prvým a druhým vydaním, najmä vedúci autorského kolektívu kumulovali praktické otázky a v aplikačnej praxi často rezonované problémy, s ktorými boli následne zapracované ku komentáru k jednotlivým ustanoveniam.

Druhé vydanie komentára tiež reflektuje na novelizácie, ktoré boli prijaté v období, kedy vyšlo prvé vydanie komentára k Exekučnému poriadku.

Druhé vydanie komentára tiež obsahuje bohatšiu a rozsiahlejšiu judikatúru, ktorá bola prijatá a ktorá relevantne súvisí s komentovanými ustanoveniami.

Ktoré ustanovenia  EP podľa Vášho názoru  vyvolávajú najviac nejasností v aplikačnej praxi?

V aplikačnej praxi opakovane rezonuje postupné posilňovanie postavenia povinného v exekučnom konaní, čo podľa môjho názoru čiastočne prispieva k znižovaniu vymožiteľnosti nárokov v exekučnom konaní. Problémy vyvolávajú nepochybne nejasnosti v inštitútoch procesnej obrany, akými sú odklad, zastavenie exekúcie, námietky v exekučnom konaní a pod.

Ďalšiu skupinu problémov nepochybne predstavuje preskúmavanie exekučných titulov v exekučnom konaní najmä v kontexte rozhodcovských rozsudkov, a to 23.12.2015 aj exekučných titulov voči fyzickým osobám, ktoré boli vydané na podklade zmenky. V tomto výpočte by bolo nepochybne možné ďalej pokračovať. Parciálnych problémov sa už postupne kumuluje taký veľký počet, že tieto začínajú veľmi intenzívne volať po potrebe prijatia nového Exekučného poriadku.

Ako podľa Vášho názoru ovplyvnia exekučné konanie nové procesné kódexy účinné od 01.07.2016, resp. v ktorej časti sa prejavia zmeny najvýraznejšie?

Nepochybne ho ovplyvnia a to domnievam sa dokonca výrazným spôsobom. CSP zdôrazňuje, že pohľadávky, ktoré boli judikované v sporovom konaní sa prioritne vymáhajú postupom podľa Exekučného poriadku, a preto CSP neobsahuje časť týkajúcu sa civilných exekúcií. Vzťah subsidiarity CSP k Exekučnému poriadku bude vyjadrený priamo v Exekučnom poriadku. Jednoznačne sa odstráni problematický aspekt vedľajšieho účastníctva v exekučnom konaní, ktoré je od 01.07.2016 v exekučnom konaní absolútne vylúčené.

Najvýraznejšie zmeny sa prejavia v oblasti doručovania písomností, ktorú CSP koncipuje nanovo a založenú na prísnej fikcii doručenia. Zavádza sa nový mechanizmus pri doručovaní upovedomenia o začatí exekúcie. Myslím si, že toto môže výrazne prispieť k zdynamizovaniu priebehu exekučného konania.

C. H. Beck