Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

Recenzia: Katastrálny zákon. Komentár

14.6.2021  |  Odborná recenzia

Bulletin slovenskej advokácie č. 6/2021 uverejnil v rubrike DO VAŠEJ KNIŽNICE recenziu komentára KATASTRÁLNY ZÁKON z dielne autorskej dvojice Marián Fečík a Róbert Jakubáč. Hodnotenia našej marcovej novinky se ujala advokátka JUDr. Jana Mitterpachová, PhD.

Prvé vydanie komentára ku Katastrálnemu zákonu Nakladateľstva C. H. Beck je najnovším a zatiaľ najrozsiahlejším komentárom ku katastrálnemu zákonu. Rozsah naznačuje, v autorskom príhovore priznanú, ambíciu ponúknuť dôsledný výklad jednotlivých ustanovení.

Cieľom autorov bolo poukázať na čo najviac aplikačních problémov, s ktorými sa stretli v praxi alebo pri analýzách normatívneho textu. Takúto ambíciu môžu mať iba skutočne erudovaní odborníci s bohatými skúsenosťami z katastrálnej praxe. Sú nimi JUDr. Marián Fečík, prokurátor netrestného odboru Generálnej prokuratúry SR, ktorý pred pôsobením na prokuratúre získal skúsenosti aj ako právnik katastrálneho odboru, a Mgr. Róbert Jakubáč, PhD., dlhodobo pôsobiaci na legislatívno-právnom odbore Úradu geodézie, kartografie a katastra SR. Obaja autori majú s komentovaným predpisom okrem praktických aj lektorské a publikačné skúsenosti. Preto ich autorské spojenie možno považovať doslova za záruku kvality.

Okrem dôsledného spracovania aplikačných problémov deklarovali autori vo svojom úvodnom slove aj snahu o vyriešenie výkladových nezrovnalostí. Pri ňom preferujú systematický a teleologický výklad s prihliadnutím na princíp dobrej správy namiesto gramatického výkladu, ktorý by často mohol viesť k absurdným alebo nespravodlivým záverom.

Komentár začína takmer deväťdesiatstranovým výkladom k definícii inštitútu katastra nehnuteľností (§ 1 KZ). V ňom sa autori venujú všetkým kľúčovým otázkam spojeným s inštitútom katastra nehnuteľností, vrátane historického výkladu problematiky verejných registrov na území dnešného Slovenska a zásad spravovania katastra. Nasleduje podrobný výklad k vecným právam, ktoré sú predmetom registrácie v katastri nehnuteľností. Vďaka tomuto podrobnému úvodu sa čitateľ môže oboznámiť aj s právno-teoretickými otázkami súvisiacimi s jednotlivými spôsobmi nadobúdania vlastníctva (vrátane problematiky nadobúdania od nevlastníka) a s ostatnými vecnými právami vrátane užívacích práv. V závere autori formulujú pohľad na chyby a nepresnosti súčasnej právnej úpravy a stručne prezentujú návrhy de lege ferenda pre budúcu rekodifikáciu súkromného práva.

Dôsledne spracovanou je aj časť komentára venovaná zápisom práv k nehnuteľnostiam, s osobitne podrobným výkladom k otázke rozhodovania o vklade. Ten sa venuje nielen priebehu vkladového konania, ale aj všetkým aspektom prieskumu vkladovej zmluvy, vrátane problematiky obmedzenia práv nakladať s nehnuteľnosťou z rôznych titulov. Rozbory načrtnutých problémov prinášajú nielen teoretický výklad, ale aj praktické informácie, ktoré sú užitočné nielen pre vkladárov, ale aj pre advokátov pri príprave vkladových zmlúv a realizácii procesných úkonov v jednotlivých štádiách katastrálneho konania.

Okrem (alebo aj napriek) širokému prehľadu spracúvaných otázok dbali autori aj na užívateľskú prehľadnosť. Preto sú jednotlivé časti výkladu podrobne rozčlenené do kratších, obsahovo súvisiacich, celkov. Čitateľ tak nemá problém rýchlo sa zorientovať ani v obsiahlom výklade. Pomôckou pri vyhľadávaní je aj vecný register, ktorý identifikuje jednotlivé pojmy nielen podľa strán, ale aj podľa ustanovení, ku ktorým sa viaže konkrétny pojem.

Prílohou komentára sú ako praktický doplnok aj vyhláška č. 416/2009 Z. z., ako aj  vyhláška č. 22/2010 Z. z., na ktoré autori na viacerých miestach odkazujú. Ako je to v beckovej edícii komentárov zvykom, samozrejmosťou výkladu ku každému ustanoveniu je prehľad dostupnej slovenskej a zahraničnej literatúry a prehľad judikatúry. Aj pri prehľade judikatúry sa autori snažili uľahčiť čitateľovi vyhľadanie vhodného rozhodnutia, keďže atypicky zoradili súvisiace rozhodnutia po vecných celkoch.

Dôsledne spracovaný komentár možno odporúčať nielen pracovníkom katastrálnych odborov, ale aj všetkým advokátom a advokátskym koncipientom venujúcim sa problematike katastra. Táto prakticky spracovaná publikácia poskytne nielen základný prehľad v problematike, ale nové informácie prináša aj skúseným praktikom. Ako uvádzajú samotní autori:„Tento komentár ku katastrálnemu zákonu nie je prvý a nebude ani posledný. Je a chvíľu zostane ten najrozsiahlejší. Dĺžka, či kvantita nie sú síce zárukou kvality, avšak je to aspoň niečo. Niečo, čo môže inšpirovať čitateľa, či už odborne fundovaného, ako má konať alebo rozhodnúť, prípadne i osobu právne nepoškvrnenú v jej ďalšom postupe.“

C. H. BECK // Jana Mitterpachová