Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

Recenzia: Judikatúra v azylových veciach

21.1.2020  |  Odborná recenzia

Číslo 6/2019 BULLETINU SLOVENSKEJ ADVOKÁCIE v rubrike DO VAŠEJ KNIŽNICE vyzdvihlo výnimočnosť publikácie JUDIKATÚRA V AZYLOVÝCH VECIACH. Kniha bola vydaná Nakladateľstvom C. H. Beck v novembri 2018. Pod recenziu sa podpísala JUDr. Zuzana Ďurišová, Najvyší súd SR.

 

Na slovenský knižný trh sa koncom roka 2018 dostala publikácia Judikatúra v azylových veciach. Autorka JUDr. Elena Berthotyová, Ph.D. je sudkyňa Najvyššieho súdu SR s dlhoročnými skúsenosťami z rozhodovacej činnosti v tejto oblasti. Aktuálnosť publikácie zvýrazňuje migračná kríza, s ktorou sú konfrontované prakticky všetky štáty Európskej únie, pričom azyl je jedným z kľúčových nástrojov medzinárodnoprávnej ochrany poskytovanej migrantom, ktorí sa z rôznych dôvodov nechcú alebo nemôžu vrátiť do svojej vlasti.

Publikácia obsahuje výber kľúčových rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva, Súdneho dvora EÚ a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (obohatený o právne vety z judikatúry Najvyššieho správneho súdu ČR) v azylových veciach. V úvodnej časti autorka pútavým spôsobom opisuje historický pôvod a vývoj azylu ako inštitútu, venuje sa definícii utečenca v medzinárodných dokumentoch, ako aj vývoju azylového práva na Slovensku.

Komentár v prvej kapitole ponúka judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva vo veciach azylu v členení na judikatúru k čl. 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd k čl. 5 a čl. 8. Druhá kapitola je venovaná judikatúre Súdneho dvora EÚ a tretia, najrozsiahlejšia kapitola, obsahuje aktuálnu judikatúru Najvyššieho súdu SR; podstata jednotlivých rozhodnutí je vyjadrená v právnej vete doplnenej výňatkom z odôvodnenia rozhodnutia.

Komentár ponúka priblíženie relevantnej judikatúry v azylových veciach najmä právnickej verejnosti, osobitne sudcom, advokátom, prokurátorom či zamestnancom verejnej správy, ktorí sa venujú utečeneckej problematike. Publikácia bude pre nich tvoriť významný zdroj poznatkov v oblasti utečeneckej problematiky.


C. H. Beck // Zuzana Ďurišová