Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

Rozhovor s autorom: Občiansky zákonník

28.11.2016  |  Rozhovor s autorom

Advokát JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M. patrí medzi popredných odborníkov na oblasť občianskeho práva. Svoje vedomosti aplikuje nielen v praxi ako advokát, ale aktívne sa venuje aj publikačnej činnosti a súčasne je aj členom Redakčnej rady Bulletinu Slovenskej advokácie. Ako člen širokého autorského kolektívu Veľkého komentára k Občianskemu zákonníku nášmu nakladateľstvu poskytol zaujímavý rozhovor týkajúci sa uvedenej publikácie.

<< 3 minúty čtenia >>

Aké výhody vidíte v spracovaní komentára takým širokým autorským kolektívom ako pri veľkom komentári k Občianskemu zákonníku? 

Nespornou výhodou širokého autorského kolektívu je odbornosť a špecializácia jednotlivých spoluautorov na problematiku, ktorú v rámci komentára spracovali. Na veľkom komentári k Občianskemu zákonníku sa podieľalo spolu 34 autorov, čo je v rámci slovenskej právnickej literatúry nesporne ojedinelý počin. Súčasne možno konštatovať, že v personálnom zložení autorského kolektívu bol veľmi vhodným spôsobom zvolený prierez jednotlivými právnickými profesiami a popri akademických pracovníkoch sú jeho členmi aj sudcovia, prokurátori, advokáti a pracovníci ministerstva spravodlivosti. Súzvuk týchto činiteľov by mal predstavovať záruku odbornej úrovne, kvality a nadčasovosti daného diela, čo však v konečnom dôsledku vždy vyhodnotí až samotný čitateľ.    

V čom spočíva podľa Vás prínos veľkého komentára k Občianskemu zákonníku? 

Mnohé bolo naznačené už v odpovedi na predchádzajúcu otázku. Hlavným prínosom veľkého komentára k Občianskemu zákonníku by mala byť jeho odborná úroveň a reálna aplikovateľnosť v rámci bežnej právnickej praxe. Obsahové spracovanie diela zodpovedá pomerne vysokým kvalitatívnym kritériám a popri podrobnom výklade je doplnené aj o prehľad súvisiacej literatúry a o relevantnú súdnu judikatúru. Pre oblasť súkromného práva má Občiansky zákonník vo všeobecnosti „biblický význam“ a profesionálne spracovanie jeho komentára patrí k imanentným znakom úrovne právnej kultúry. Dobrý komentár základného civilného kódexu sa jednoducho snúbi s pojmom právneho štátu.        

V akých oblastiach nášho súkromného práva možno podľa Vášho názoru spozorovať najväčší vplyv práva Európskej únie? 

V súčasnosti ide predovšetkým o problematiku ochrany práv spotrebiteľa, v rámci ktorej je legislatívna aktivita Európskej únie do značnej miery intenzívna. Právo Európskej únie však komplexne ovplyvňuje aj iné súkromnoprávne oblasti, resp. oblasti ktoré so súkromným právom bezprostredne súvisia. Ide najmä o justičnú spoluprácu v občianskych veciach (dedičské právo, vzťahy medzi manželmi, uznávanie rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach, kolízne normy atď.), ďalej oblasť poisťovníctva, bankovníctva, niektorých osobitných regulácií pre podnikanie a priemysel a pod. Po dvanástich rokoch členstva Slovenskej republiky v EÚ možno konštatovať, že vplyv európskej legislatívy na naše právne prostredie je aj v rámci súkromného práva intenzívny.         

Ktorý inštitút/inštitúty občianskeho práva súkromného z Vašej skúsenosti, z pohľadu advokáta, spôsobujú v praxi najväčšie výkladové problémy? Myslíte si, že veľký komentár k Občianskemu zákonníku tieto výkladové problémy napomáha odstrániť? 

Zrejme nie je objektívne možné abstrahovať jeden inštitút súkromného práva a označiť ho za najnáročnejší, resp. najkomplikovanejší. Pre advokáta v zásade platí, že najväčším problémom je aktuálne vždy ten, ktorý má na stole. Interpretačné konflikty, pokiaľ ide o výklad právnych predpisov, spravidla bezprostredne súvisia s frekvenciou a intenzitou aplikácie konkrétneho inštitútu. Pravidelnosť poznania prehlbuje vedomosti a otvára priestor na nové otázky a výkladové alternatívy. Množstvo sporných otázok tak možno nájsť v oblasti vecných práv, v rámci všeobecnej časti záväzkového práva, osobitne v rámci spotrebiteľských právnych vzťahov, pri problematike civilných deliktov, v dedičskom práve a pod. Nespornou ambíciou autorského kolektívu pri tvorbe veľkého komentára k Občianskemu zákonníku bolo nielen identifikovať, pomenovať a analyzovať konkrétne interpretačné konflikty a nejasnosti, ale predovšetkým ponúknuť čitateľovi argumentačne obhájiteľný a jednoznačný záver. Pre skutočne dobrý komentár je neakceptovateľné, aby končil tam, kde začína reálny problém. Na druhej strane samozrejme nie je v ľudských silách vytvoriť dielo tak dokonalé, aby dávalo priamu odpoveď na všetky otázky aplikačnej praxe.

C. H. Beck