Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

Autorská cena pre komentár k Zákonu o trestnej zodpovednosti právnických osôb

25.6.2019  |  Udalosť

V dňoch 13.6. až 15.6.2019 sa uskutočnil XXVII. ročník konferencie Karlovarské právnické dni, v rámci ktorého sa tradične udeľovali prestížne ceny v troch kategóriách, a to „Autorská cena“ za najhodnotnejšiu právnickú publikáciu, „Pocta judikátu“ za najlepší judikát a „Prestížna cena“ za najlepší právnický časopis.

Autorskú cenu za najhodnotnejšiu právnickú publikáciu za Slovenskú republiku získal výnimočný komentár k Zákonu o trestnej zodpovednosti právnických osôb vydaný Nakladateľstvom C. H. Beck od doc. JUDr. Eduarda Burdu, PhD., doc. JUDr. Marka Kordíka, PhD. LL.M., Dr. h. c. prof. JUDr. Lucie Kurilovskej, PhD., prof. JUDr. Tomáša Strémyho, PhD. a celého kolektívu autorov  - uznávaných odborníkov v oblasti trestného práva.

C. H. Beck // Karlovarské právnické dny