Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

AKTUÁLNE PROBLÉMY KONKURZNÉHO PRÁVA Z POHĽADU APLIKAČNEJ PRAXE SÚDOV

16. októbra 2019 (9.00–15.00)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
V cene sú zahrnuté učebné materiály, drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa a pri celodenných seminároch tiež obed vo forme trojchodového menu. Ďalej blok a písacie potreby.

prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD.

Absolvoval právnické štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského. Právnickú prax začal v oblasti aplikovaného výskumu na Ústave hospodárskeho práva, neskôr sa venoval rozhodovaniu hospodárskych sporov v orgánoch hospodárskej arbitráže. Od roku 1992 pôsobí na Krajskom súde v Banskej Bystrici ako predseda senátu, na tomto súde dlhodobo vykonával funkciu predsedu obchodnoprávneho kolégia, podpredsedu krajského súdu a v súčasnosti predsedu krajského súdu. Zároveň je predsedom odvolacieho senátu a zameriava sa najmä na agendu konkurzov. Externe pôsobí na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde vyučuje obchodné a insolvenčné právo. Ako člen rekodifikačnej komisie pre civilné procesné právo sa zúčastňoval prác pri príprave nových procesných kódexov. Je autorom viacerých rozsiahlych monografií, najmä komentárov z oblasti konkurzného práva, spoluautorom komentára Obchodného zákonníka a autorom viac ako sto vedeckých a odborných článkov.

Obsah seminára

Osobné bankroty:

 

právne postavenie veriteľa v konkurze,

 

právny osud pohľadávok v osobnom  bankrote,

 

právne dôsledky oddlženia na veriteľov a dlžníka,

 

súbeh exekučného a konkurzného konania,

 

vybrané problémy incidenčného konania

 

inštitút odporovateľnosti a jeho reálne využitie v konkurze,

 

zodpovednosť štatutárnych orgánov za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu,

 

zastavenie starých exekúcíí (tzv. exekučná amnestia) a možné dôsledky na osobný bankrot

Cieľ seminára

Výklad ťažiskových ustanovení insolvenčného práva so zmeraním na rozhodovaciu činnosť súdov.

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený širokej odbornej verejnosti no najmä správcom, veriteľom, advokátom, exekútorom, vyšším súdnym úradníkom a štatutárnym orgánom kapitálových spoločností.