Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA

6. marca 2018 (9.00–13.30)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 129,00 € s DPH: 154,80 €
V cene sú zahrnuté učebné materiály, obed vo forme trojchodového menu a drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa. Ďalej blok a písacie potreby.

JUDr. Marianna Novotná, PhD.

Pôsobí na katedre občianskeho a obchodného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave ako vysokoškolský pedagóg a vedecký pracovník vo vednom odbore občianske právo. Špecializuje sa na problematiku mimozmluvných záväzkových vzťahov a na vybrané otázky európskeho deliktného a zmluvného práva.  Je členkou príp. národným spravodajcom medzinárodných a národných spoločností a komisií, zameraných na riešenie otázok zmluvného a deliktného práva (Medzirezortná pracovná skupina na riešenie problematiky občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu, Komisia pre rekodifikáciu súkromného práva). 

Obsah seminára

Všeobecné otázky podmienok vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla s identifikáciou možnosti a nemožnosti jej zbavenia sa

 

Vymedzenie jednotlivých kategórií zodpovedných subjektov a ich vzájomného vzťahu

 

Kritériá obsahu pojmu prevádzkovateľ dopravného prostriedku

 

Otázky stretu dvoch alebo viacerých prevádzok, ako i otázky spoluzapríčinenia škody poškodeným a jeho dôsledky

 

Problematika náhrady nemajetkovej ujmy u tzv. sekundárnych obetí dopravných nehôd

Cieľ seminára

Seminár je venovaný aktuálnym otázkam zodpovednosti za škodu spôsobenú povahou prevádzky dopravného prostriedku s osobitným dôrazom na prevádzku motorového vozidla, a to nielen z pohľadu slovenskej civilnoprávnej úpravy ale i z pohľadu relevantnej medzinárodnej a európskej legislatívy s početnými odkazmi na aktuálnu judikatúru príp. rozhodovaciu činnosť SD EÚ. 

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený širokej odbornej verejnosti, najmä advokátom, advokátskym koncipientom, firemným právnikom, právnikom zo štátnej správy ako aj ďalším odborníkom so záujmom o danú problematiku.