Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

ZODPOVEDNOSŤ NA INTERNETE

24. januára 2018 (9.00–16.00)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
V cene sú zahrnuté učebné materiály, obed vo forme trojchodového menu a drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa. Ďalej blok a písacie potreby.

JUDr. Jana Mitterpachová, PhD.

Absolventka Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Od roku 2011 pôsobí ako advokátka. V publikačnej činnosti sa zameriava predovšetkým na otázky zodpovednostných právnych vzťahov, ale aj na iné problémy občianskeho a obchodného práva. Je autorkou monografie Zodpovednosť za škodu v obchodnom práve a spoluautorkou ďalších publikácií, členkou redakčnej rady Bulletinu Slovenskej advokácie vydávaného Slovenskou advokátskou komorou a členkou Komisie pre rekodifikáciu súkromného práva zriadenej Ministerstvom spravodlivosti SR.

Obsah seminára

Základné definície pojmov, druhy a právna úprava zodpovednostných vzťahov na internete

 

Zodpovednosť za vlastný a za cudzí obsah

  -  zodpovednosť ako priamy páchateľ vs. účastník na delikte
  -  prípady porušenia zakročovacej povinnosti
  -  vylúčenie zodpovednosti - problematika safe harbour, hosting, mere conduit a catching
  -  súčinnosť poskytovateľa a procesno-právne súvislosti

 

Kybernetická bezpečnosť a následky jej porušenia

 

Zodpovednostné vzťahy v elektronickom obchode a využívanie kryptomien v elektronických transakciách

 

Verejno-právna a súkromno-právna zodpovednosť on-line platforiem a subjektov využívajúcich ich služby

 

Zodpovednosť spracovateľa a správcu osobných údajov súvisiacich s ich činnosťou na internete

 

Otázky a diskusia

Cieľ seminára

Cieľom seminára je náčrt aktuálnych aspektov zodpovednosti na internete. Prednáška bude predstavovať jednotlivé témy, s ktorými je možné sa pri využívaní internetových služieb stretnúť. Osobitná pozornosť bude venovaná novým, aktuálnym aspektom problematiky – využívaniu kryptomien a problematike on-line platforiem.

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený pre širokú odbornú verejnosť – najmä advokátov a advokátskych koncipientov,  sudcom, prokurátorom, firemným právnikom, zamestnancov verejných inštitúcií - nielen pre tých, ktorí sa s touto problematikou stretávajú, ale aj pre tých, pre ktorých ide o novú problematiku.