Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

ZODPOVEDNOSŤ AKO SÚČASŤ VÝKONU ZDRAVOTNÍCKEHO POVOLANIA

26. apríla 2018 (9.00–16.00)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
V cene sú zahrnuté učebné materiály, obed vo forme trojchodového menu a drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa. Ďalej blok a písacie potreby.

JUDr. Ivan Humeník, PhD.

Vysokoškolské vzdelanie získal na Právnickej fakulte v Trnave. V súčasnosti pôsobí v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS a podieľa sa na činnosti Komory pre medicínske právo - MEDIUS. Je autorom monografie “Ochrana osobnosti a medicínske právo” a taktiež vedúcim autorského kolektívu k prvému komentáru Zákona o zdravotnej starostlivosti (2015, C.H. BECK). Okrem advokátskej praxe sa venuje aj vzdelávaniu v oblasti medicínskeho a farmaceutického práva.

JUDr. Tomáš Husovský

Právnickú fakultu vyštudoval v Košiciach na Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Vykonával prax na Ministerstve financií SR v Bratislave  a exekútorskom úrade v Prešove. Pôsobí v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS ako partner kancelárie a podieľa sa na činnosti Komory pre medicínske právo - MEDIUS. Je členom autorského kolektívu k prvému komentáru Zákona o zdravotnej starostlivosti (2015, C.H. BECK). Okrem advokátskej praxi sa venuje aj vzdelávaniu v oblasti medicínskeho a farmaceutického práva.

Obsah seminára

Čo je to právna zodpovednosť a aké sú jej špecifiká pre oblasť zdravotníctva? 

 

Rozdiely medzi jednotlivými druhmi zodpovednosti – trestnoprávna, občianskoprávna, administratívnoprávna, pracovnoprávna

 

Podmienky vzniku trestnej zodpovednosti, rozdelenie najviac frekventovaných trestných činov ktoré prichádzajú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti do úvahy a pomenovanie ich znakov

 

Vysvetlenie zásad trestného konania a jeho špecifiká pre oblasť zdravotnej starostlivosti

 

Zásady správania sa zdravotníckeho pracovníka ako podozrivého zo spáchania trestného činu, prípadne v pozícii svedka - premostenie na koncept povinnej mlčanlivosti

 

Následky právoplatného odsúdenia za spáchanie TC pre výkon zdravotníckeho povolania 

 

Vybraná judikatúra - pohľady na trestnoprávnu zodpovednosť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

 

Administratívnoprávna zodpovednosť a úlohy UDZS, zdravotníckych komôr a Ministerstva zdravotníctva SR

 

Základy súkromnoprávnej zodpovednosti, frekventované skutkové podstaty a rozdiely medzi nimi 

 

Lege artis a jeho dopad na preukazovanie podmienok zodpovednosti za škodu 

 

Úloha informovaného súhlasu pri manažovaní rizika vzniku škody pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

 

Určovanie výšky škody a vzťah k nárokom na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch 

 

Vybrané rozhodnutia súdov –pohľad na občianskoprávnu zodpovednosť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

 

Nástroje manažovania právneho rizika pri občianskoprávnej zodpovednosti, poistenie zodpovednosti za škodu

Cieľ seminára

Cieľom seminára je poskytnúť prierezový pohľad na právnu zodpovednosť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a upozorniť na rozhodujúce „highligty“ ktoré môžu mať priamy vplyv na úspešné manažovanie právneho rizika pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Komu seminár odporúčame

Právníci zdravotníckych zariadení

Členovia manažmentu zdravotníckych zariadení

Členovia Etických komisií

Zamestnanci špecializovanej štátnej správy – MZSR, UDZS, zamestnanci odboru zdravotníctva a sociálnych vecí na samosprávnych krajoch

Poskytovatelia ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Advokáti, advokátski koncipienti

Sudcovia