Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

ZMLUVA O DIELO

17. mája 2018 (9.00–16.00)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
V cene sú zahrnuté učebné materiály, obed vo forme trojchodového menu a drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa. Ďalej blok a písacie potreby.

JUDr. Andrea Moravčíková, PhD.

Ukončila Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Vo vedeckej a publikačnej činnosti sa venuje najmä otázkam súvisiacim so záväzkovými vzťahmi, ako aj ochranou práv duševného vlastníctva (najmä nekalej súťaži, právam autorským a právam na označenie).  Vykonávala funkciu sudkyne na Okresnom súde Trnava, pôsobila ako sudkyňa a predsedníčka senátu Krajského súdu v Trnave v občianskoprávnom kolégiu. Je sudkyňou Najvyššieho súdu SR a pôsobí ako predsedníčka senátu obchodnoprávneho kolégia. 

Obsah seminára

Zmluva o dielo podľa oboch civilných kódexov - komparácia, podstatné odlišnosti

 

Zmluva o dielo v Občianskom zákonníku, príklady a aktuálna judikatúra

 

Zmluva o dielo v Obchodnom zákonníku, príklady a aktuálna judikatúra

 

Zodpovednosť za vady v oboch predpisoch

 

Rozhodovacia prax všeobecných súdov v oblasti záväzkov

Cieľ seminára

Seminár je zameraný na právny rozbor zákonnej úpravy zmluvy o dielo v oboch kódexoch, s komparáciou a akcentom na nedostatky tej-ktorej úpravy s odporúčaniami na ich elimináciu v rámci kontraktácie. Na príkladoch z praxe bude formou workshopu prezentovaný návrh riešení zmluvných dojednaní, ako aj spôsoby procesného postupu pri riešení sporu pred súdom. Súčasťou výkladu budú aj súvisiace otázky vád diela, odstúpenia od zmluvy a premlčania nárokov, a to na príkladoch z aktuálnej judikatúry.

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený širokej odbornej verejnosti, najmä sudcom, prokurátorom, advokátom, advokátskym koncipientom, firemným právnikom, zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií, podnikateľom či študentom práva.