Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

WHISTLEBLOWING (ZÁKON O OZNAMOVANÍ PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI)

25. apríla 2018 (9.00–16.00)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
V cene sú zahrnuté učebné materiály, obed vo forme trojchodového menu a drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa. Ďalej blok a písacie potreby.

JUDr. Tatiana Mičudová

Aktuálne pracuje ako právny expert v SOZA (Slovenský ochranný zväz autorský pre práv k hudobným dielam). Predtým pôsobila ako advokátsky koncipient, externý vysokoškolský učiteľ a pracovala aj na Úrade na ochranu osobných údajov SR. Publikuje odborné články najmä z odvetvia pracovného práva, autorského práva, ochrany osobných údajov a občianskeho práva.

Obsah seminára

Vymedzenie základných pojmov – oznamovateľ, závažná protispoločenská činnosť, podnet

 

Poskytovanie ochrany v rámci trestného konania

 

Poskytovanie ochrany v rámci konania o správnom delikte

 

Ochrana pri oznamovaní závažnej protispoločenskej činnosti

 

Vnútorný systém vybavovania podnetov

 

Pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu

 

Osobné údaje a závažná protispoločenská činnosť

Cieľ seminára

Seminár má za cieľ na rôznych príkladoch z praxe, či vzoroch právnych dokumentov interpretovať jednotlivé ustanovenia zákona o oznamovaní protispoločenskej činnosti, ktorý je označovaný aj ako „zákon o whistleblowingu“.

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený pre širokú odbornú verejnosť, najmä pre právnikov, personalistov, zamestnancov verejných inštitúcií, ale aj zamestnávateľov, ktorí sú povinní zaviesť vnútorný systém vybavovania podnetov.