Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

VYŽIVOVACIA POVINNOSŤ

31. mája 2018 (9.00–16.00)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
V cene sú zahrnuté učebné materiály, obed vo forme trojchodového menu a drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa. Ďalej blok a písacie potreby.

doc. JUDr. Bronislava Pavelková, PhD.

Absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti vyučuje na Právnickej fakulte Bratislavskej vysokej školy práva, špecializuje sa na občianske právo hmotné a rodinné právo. Je spoluautorkou komentovaného znenia zákona o rodine (2005). Od roku 2006 bola slovenskou koordinátorkou ASSER INSTITUTU so sídlom v Haagu pre projekt unifikácie právnej úpravy výkonu rozhodnutia o výchove maloletých v štátoch EU.

Obsah seminára

Výživné pre manžela/manželku – výška; hmotnoprávne predpoklady vzniku odkázanosti; od akého momentu ho možno priznať; ako formulovať petit návrhu/výrok súdneho rozhodnutia


Príspevok na výživu rozvedeného manžela – výška; hmotnoprávne predpoklady pre jeho priznanie; od akého momentu ho možno priznať; na ako najdlhšie ho možno priznať; ako formulovať petit/výrok žaloby, včítane návrhu na predĺženie trvania povinnosti vyživovať


Príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke - výška; hmotnoprávne predpoklady pre jeho priznanie; od akého momentu ho možno priznať,;ako najdlhšie ho možno priznať; ako formulovať petit/výrok žaloby


Výživné pre rodiča/prarodiča/vnuka – výška; hmotnoprávne predpoklady pre jeho priznanie; od akého momentu ho možno priznať; ako ho rozdeliť medzi viacerých povinných; ako formulovať petit/výrok žaloby


Výživné na plnoleté dieťa; postavenie rodiča – navrhovateľa v konaní o určenie/zmenu výživného, ak dieťa nadobudlo počas konania plnoletosť


Výživné na maloleté dieťa - hmotnoprávne a procesnoprávne osobitosti rozhodovania o tejto vyživovacej povinnosti


Platenie súdnych poplatkov v konaní o určenie výživného


Zánik vyživovacej povinnosti (je potrebné zrušenie súdom?)


Zmena výšky výživného - výrok súdneho rozhodnutia; zročné výživné a stanovenie povinnosti platiť ho


Náhrada trov konania pri určení výživného

Cieľ seminára

Cieľom seminára je zosumarizovať si s účastníkmi seminára hmotnoprávne a procesné pravidlá pre vyporiadanie BSM súdom, ako aj obsah a náležitosti dohody o vyporiadaní BSM. Seminár sa bude postupne venovať určeniu masy BSM; určeniu hodnoty vecí, ktoré do BSM patria; vzájomným nárokom oddeleného majetku každého z manželov voči BSM a spoločného majetku voči oddelenému majetku manželov; ako aj dlhom. Výsledkom seminára by malo byť vedieť jednoznačne aplikovať pravidlá, podľa ktorých súd bude musieť postupovať pri vyporiadaní a formulovať ich do podoby (z hľadiska nárokov) obhájiteľnej žaloby, resp. dohody o vyporiadaní BSM. 

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený najmä pre advokátov a advokátskych koncipientov, rodinných mediátorov, súdnych úradníkov a sudcov, ktorí si chcú zhrnúť poznatky, prípadne diskutovať o problémoch z praxe.