Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

VYŽIVOVACIA POVINNOSŤ

31. mája 2018 (9.00–16.00)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
V cene sú zahrnuté učebné materiály, obed vo forme trojchodového menu a drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa. Ďalej blok a písacie potreby.

doc. JUDr. Bronislava Pavelková, PhD.

Absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti vyučuje na Právnickej fakulte Bratislavskej vysokej školy práva, špecializuje sa na občianske právo hmotné a rodinné právo. Je spoluautorkou komentovaného znenia zákona o rodine (2005). Od roku 2006 bola slovenskou koordinátorkou ASSER INSTITUTU so sídlom v Haagu pre projekt unifikácie právnej úpravy výkonu rozhodnutia o výchove maloletých v štátoch EU.

Obsah seminára

Výživné pre manžela/manželku – výška; hmotnoprávne predpoklady vzniku odkázanosti; od akého momentu ho možno priznať; ako formulovať petit návrhu/výrok súdneho rozhodnutia


Príspevok na výživu rozvedeného manžela – výška; hmotnoprávne predpoklady pre jeho priznanie; od akého momentu ho možno priznať; na ako najdlhšie ho možno priznať; ako formulovať petit/výrok žaloby vrátane návrhu na predĺženie trvania povinnosti vyživovať


Príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke - výška; hmotnoprávne predpoklady pre jeho priznanie; od akého momentu ho možno priznať; ako najdlhšie ho možno priznať; ako formulovať petit/výrok žaloby


Výživné pre rodiča/prarodiča/vnuka – výška; hmotnoprávne predpoklady pre jeho priznanie; od akého momentu ho možno priznať; ako ho rozdeliť medzi viacerých povinných; ako formulovať petit/výrok žaloby


Výživné na plnoleté dieťa; postavenie rodiča – navrhovateľa v konaní o určenie/zmenu výživného, ak dieťa nadobudlo počas konania plnoletosť


Výživné na maloleté dieťa - hmotnoprávne a procesnoprávne osobitosti rozhodovania o tejto vyživovacej povinnosti


Platenie súdnych poplatkov v konaní o určenie výživného


Zánik vyživovacej povinnosti (je potrebné zrušenie súdom?)


Zmena výšky výživného - výrok súdneho rozhodnutia; zročné výživné a stanovenie povinnosti platiť ho


Náhrada trov konania pri určení výživného

Cieľ seminára

Prejsť si s účastníkmi seminára prehľadným spôsobom všetky druhy vyživovacích povinností, ako ich pozná zákon o rodine, a to z hľadiska nárokov oprávneného, i povinností povinného. Aké kritéria sa uplatnia pri rozhodovaní, či vôbec existuje povinnosť prispievať na výživu, a ak áno, v akej výške? Od čoho možno výšku výživného odvodiť? Sú rozhodujúce výdavky povinného? Komu patrí dôkazné bremeno v konaniach o určenie výživného? Čo je povinný objasniť súd a akým spôsobom môže svoju povinnosť naplniť? Čo sa zmenilo v konaniach o určenie výživného po prijatí Civilného mimosporového poriadku? 

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený najmä pre advokátov a advokátskych koncipientov, rodinných mediátorov, súdnych úradníkov a sudcov, ktorí si chcú zhrnúť poznatky, prípadne diskutovať o problémoch z praxe.