Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

Vysielanie zamestnancov a medzinárodné zamestnávanie

23. novembra 2017 (9.00–16.00)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
V cene sú zahrnuté učebné materiály, obed vo forme trojchodového menu a drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa. Ďalej blok a písacie potreby.

JUDr. Lucia Sabová Danková

Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Od januára 2016 pôsobí na Národnom inšpektoráte práce na odbore riadenia inšpekcie práce so zameraním na oblasti vysielania zamestnancov a zamestnávania cudzincov. Je zástupcom SR v orgánoch Európskej komisie pre oblasť vysielania zamestnancov. Odborne zastrešuje administratívnu spoluprácu s kontaktnými orgánmi v členských štátoch Európskej únie prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu. Vo svojej práci sa venuje poradenstvu pri dodržiavaní právnych predpisov v pracovnoprávnej oblasti pre širokú oblasť fyzických a právnických osôb pôsobiacich v Slovenskej republike ako aj v zahraničí v pozícii zamestnancov alebo zamestnávateľov.

Obsah seminára

Zamestnávanie občanov EÚ, vysielanie a prijímanie vyslaných zamestnancov

 

Medzinárodný prenájom pracovnej sily a poskytovanie služieb 

 

Podstatné náležitosti vysielania

 

Pracovno-právne vzťahy, pracovné podmienky a podmienky odmeňovania vysielaných zamestnancov

 

Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a jeho uplatňovanie v praxi

 

Postupy a povinnosti zamestnávateľa pri vysielaní

 

Komunikácia s príslušnými inštitúciami

 

Výkon kontroly podmienok vysielania

 

Sociálne a zdravotné zabezpečenie vysielaných a vyslaných zamestnancov

 

Cestovné náhrady

 

Zamestnávanie cudzincov

 

Praktické problémy, skúsenosti a efektívne riešenia

 

Diskusia a otázky

Cieľ seminára

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s problematikou medzinárodného zamestnávania a princípmi vysielania zamestnancov v rámci SR, členských štátov EÚ, EHP a Švajčiarska, ako aj vysielaním zamestnancov na pracovné cesty do nečlenských štátov EÚ. Počas seminára Vás budeme informovať o nových zákonoch, novelách súvisiacich zákonov a smerníc EÚ, účinných od júna 2016. Dozviete sa potrebné postupy zamestnávateľa v oblasti zamestnávania cudzincov a vysielania zamestnancov do iných členských štátov a prijímania vyslaných zamestnancov na území SR. Vysvetlíme všetky potrebné náležitosti pri vysielaní zamestnancov, a/alebo prijímaní vyslaných zamestnancov, porovnáme rozdiely medzi vysielaním a vyslaním na zahraničnú pracovnú cestu, upozorníme na administratívne požiadavky pri zamestnávaní cudzincov na území SR.

Seminár Vám poskytne komplexný prehľad o povinnostiach zamestnávateľa a zamestnanca pre prípad vysielania a rovnako Vám poskytne všetky informácie o administratívnych postupoch potrebných pri zamestnávaní cudzincov a vysielaní a komunikácii s príslušnými inštitúciami na Slovensku a v prijímajúcich členských štátoch.

Seminár je prakticky rozdelený na tri časti – pracovno-právnu časť, časť týkajúcu sa sociálneho zabezpečenia a komunikácie s príslušnými inštitúciami (zdravotná poisťovňa, sociálna poisťovňa, úrad práce, inšpektorát práce) a na aplikačnú časť, kde vyriešime konkrétne príklady z praktického života.

 

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený advokátom, firemným právnikom i HR manažérom, konateľom a štatutárom spoločností, personalistom a účtovníkom, ktorí vysielajú svojich zamestnancov, prípadne prijímajú vyslaných zamestnancov z iných štátov.