Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

VYPORIADANIE BEZPODIELOVÉHO SPOLUVLASTNÍCTVA MANŽELOV

1. marca 2018 (9.00–16.00)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
V cene sú zahrnuté učebné materiály, obed vo forme trojchodového menu a drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa. Ďalej blok a písacie potreby.

doc. JUDr. Bronislava Pavelková, PhD.

Absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti vyučuje na Právnickej fakulte Bratislavskej vysokej školy práva, špecializuje sa na občianske právo hmotné a rodinné právo. Je spoluautorkou komentovaného znenia zákona o rodine (2005). Od roku 2006 bola slovenskou koordinátorkou ASSER INSTITUTU so sídlom v Haagu pre projekt unifikácie právnej úpravy výkonu rozhodnutia o výchove maloletých v štátoch EU.

Obsah seminára

Určenie masy BSM - čo do BSM zahrnúť a čo nie


Od ktorého momentu je stavba v BSM – či  má vplyv skutočnosť, na ktorého z manželov je nehnuteľnosť vedená v katastri, kto je uvedený v stavebnom povolení ako stavebník a kto kolaudoval


Autorské diela a masa BSM


Peniaze na účtoch a masa BSM


Podiely v obchodných spoločnostiach a BSM, podnikateľský majetok živnostníka a BSM


Individuálny majetok manželov a masa BSM


Investície do cudzieho majetku z BSM


Dary do/z BSM


Pravidlá pre vyporiadanie BSM - výpočet podielu manželov na BSM


Povinnosť súdu zachovávať postup podľa ust. § 150 OZ


Náhrady medzi BSM a individuálnym majetkom každého z manželov


Záväzky a BSM


Rozdelenie vecí medzi manželov, petit žaloby


Dokazovanie v konaní o vyporiadanie BSM


Obsah a forma dohody o vyporiadaní BSM - dokedy je možné dohodu uzavrieť


Platenie a náhrada trov konania pri vyporiadaní BSM

Cieľ seminára

Cieľom seminára je zosumarizovať si s účastníkmi seminára hmotnoprávne a procesné pravidlá pre vyporiadanie BSM súdom, ako aj obsah a náležitosti dohody o vyporiadaní BSM. Seminár sa bude postupne venovať určeniu masy BSM; určeniu hodnoty vecí, ktoré do BSM patria; vzájomným nárokom oddeleného majetku každého z manželov voči BSM a spoločného majetku voči oddelenému majetku manželov; ako aj dlhom. Výsledkom seminára by malo byť vedieť jednoznačne aplikovať pravidlá, podľa ktorých súd bude musieť postupovať pri vyporiadaní a formulovať ich do podoby (z hľadiska nárokov) obhájiteľnej žaloby, resp. dohody o vyporiadaní BSM. 

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený najmä pre advokátov a advokátskych koncipientov, rodinných mediátorov, súdnych úradníkov a sudcov, ktorí si chcú zhrnúť poznatky, prípadne diskutovať o problémoch z praxe.