Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

VYDRŽANIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTIAM (S DÔRAZOM NA JUDIKATÚRU)

25. januára 2018 (9.00–13.30)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 129,00 € s DPH: 154,80 €
V cene sú zahrnuté učebné materiály, obed vo forme trojchodového menu a drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa. Ďalej blok a písacie potreby.

JUDr. Róbert Urban

Je absolventom právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Pôsobí v justícii, vyše dvadsať rokov ako predseda odvolacieho senátu, pričom aktuálne vykonáva i funkciu predsedu občianskoprávneho kolégia Krajského súdu v Žiline. Je (spolu)autorom niekoľkých odborných publikácii a viacerých odborných článkov. Popri publikačných aktivitách sa venuje tiež lektorskej činnosti; osobitne v oblasti vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, dedičského práva a občianskeho súdneho procesu.

Obsah seminára

Judikatúra v súvislostiach aktuálnej právnej úpravy 

 

Základné atribúty vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam

 

Historické spojitosti a postupný vývoj súdnej praxe

 

Najnovšia judikatúra v otázkach vydržania

 

Právny omyl

 

Osvedčenie podľa zák. č. 293/1992 Zb. a vydržanie

 

Skutkový omyl

 

Analýza konkrétnych sporových vecí / prípadová štúdia

 

Cieľ seminára

Interaktívny seminár s dôrazom na judikatúru. Cieľom seminára bude pripomenúť základné podmienky a súvislosti nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam vydržaním. Priblížiť aktuálny náhľad súdnej praxe, rozdiskutovať jeho dôsledky a pokúsiť sa nájsť odpoveď na otázku, či vydržanie v súčasnosti predstavuje štandardný spôsob nadobúdania vlastníctva k nehnuteľnostiam alebo ide skôr o inštitút historický. Súčasťou seminára bude tiež poukázanie na vnímanie judikatúry v kontexte aktuálnej procesnej úpravy.   

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený širšej odbornej verejnosti, najmä advokátom, advokátskym koncipientom, sudcom, firemným právnikom, zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií a realitných kancelárií.