Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

Vybrané problémy insolvenčného práva v aplikačnej praxi všeobecných súdov a Ústavného súdu SR (konkurzy a reštrukturalizácie v praxi) - 5 kreditných bodov pre správcov

22. novembra 2017 (9.00–16.00)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
V cene sú zahrnuté učebné materiály, obed vo forme trojchodového menu a drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa. Ďalej blok a písacie potreby.

doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD.

Absolvoval právnické vzdelanie na Právnickej fakulte UK v Bratislave v rokoch 1971 až 1976. Doktorandské štúdium absolvoval na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. V roku 2004 sa habilitoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1992 pôsobí na Krajskom súde v Banskej Bystrici ako predseda senátu, na tomto súde dlhodobo vykonával funkciu predsedu obchodnoprávneho kolégia, podpredsedu krajského súdu a v súčasnosti predsedu krajského súdu. Zároveň je predsedom odvolacieho senátu a zameriava sa najmä na agendu konkurzov. Externe pôsobí na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde vyučuje obchodné a insolvenčné právo.  Prednáša pre Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Justičnú akadémiu SR, SAK, Združenie správcov Slovenskej republiky a na domácich a zahraničných konferenciách. Ako člen rekodifikačnej komisie pre civilné procesné právo sa zúčastňoval prác pri príprave nových procesných kódexov. Za publikačnú činnosť mu bola udelená Cena Karola Planka. Jeho monografi a Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únii (2. prepracované a doplnené vydanie) bola ocenená na Karlovarských právnických dňoch ako najlepšia právnická publikácia na Slovensku v roku 2011 a súčasne získala cenu rektorky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Monografia Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Komentár (1. vydanie) získala cenu rektorky UMB v Banskej Bystrici za rok 2012.

Obsah seminára

Konkurz


Právne postavenie veriteľa ako navrhovateľa v konkurznom konaní - predpoklady pre vyhlásenie konkurzu


Právne postavenie veriteľa po vyhlásení konkurzu - prihlasovanie pohľadávok v konkurze


Incidenčné žaloby cez optiku judikatúry


Odporovateľnosť v konkurze- odporovacie žaloby


Vylučovacie žaloby (najčastejšie obsahové nedostatky odporovacích žalôb)


Reštrukturalizácia


Reštrukturalizácia a jej možná účelovosť- reštrukturalizačné posudky


Schôdze veriteľov optikou judikatúry ústavného súdu


Konverzia reštrukturalizácie na konkurz  v judikatúre ústavného súdu


Uspokojovanie zabezpečených a nezabezpečených veriteľov v novelizovanej právnej úprave


Súdna kontrola reštrukturalizačného konania pri schvaľovaní reštrukturalizačného plánu

 

Právna ochrana veriteľov pri neplní plánu

 

Konkurzný a reštrukturalizačný správca- otvorené a neriešené otázky


Spotrebiteľské konkurzy


Nová úprava oddlženia fyzických osôb


Diskusia a otázky

Cieľ seminára

Lektorom seminára je dlhoročný sudca a predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici, zameriavajúci svoju agendu najmä na konkurzy a reštrukturalizácie. Je to renomovaný autor viacerých publikácií, vrátane sivého komentára k Zákonu o konkurze a reštrukturalizácii. Vzhľadom na to je cieľom seminára a lektora poskytnúť účastníkom najmä praktický pohľad na konkurz a reštrukturalizáciu so zameraním sa na najdôležitejšie inštitúty a otázky konkurzného a reštrukturalizačného konania.

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený odbornej právnickej verejnosti, najmä insolvenčným správcom, pracovníkom finančných inštitúcií, podnikovým právnikom, pracovníkom neziskových organizácií, advokátom, advokátskym koncipientom, ale aj zamestnancom štátnej správy.