Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

VLASTNÍCTVO BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

7. júna 2018 (9.00–16.00)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
V cene sú zahrnuté učebné materiály, obed vo forme trojchodového menu a drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa. Ďalej blok a písacie potreby.

JUDr. Marek Valachovič, PhD.

Absolvent Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, od roku 2008 pôsobí ako advokát. Z oblasti občianskeho práva sa zaoberá predovšetkým právom nehnuteľností, vecnými právami, ako aj problematikou zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Bol vedúcim autorského kolektívu odborného komentára k uvedenému zákonu, ktorý bol v roku 2012 publikovaný vo vydavateľstve C. H. Beck. Je členom Komisie pre rekodifikáciu súkromného práva zriadenej Ministerstvom spravodlivosti SR.

Obsah seminára

Rozsah a pôsobnosť zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov


Spôsoby nadobúdania vlastníctva k bytom a nebytovým priestorom


Zmluva o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru a jej náležitosti vrátane potvrdenia správcu o nedoplatkoch


Nadobúdanie vlastníctva zmluvou o vstavbe, výstavbe a nadstavbe


Správa domu jej formy a vybrané problémy (prechod správy medzi správcami, odovzdanie agendy a vyhotovenie vyúčtovania, vznik spoločenstva vlastníkov zo zákona, nový zákon o správcoch a jeho osobitosti, základné náležitosti zmluvného vzťahu medzi správcom a vlastníkmi, možnosť tzv. dvojitej správy domu)


Zastupovanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov pri výkone správy v súdnych sporoch


Právna zodpovednosť pri výkone správy bytových a iných domov voči vlastníkom a tretím osobám


Rozhodovanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov


Osobitosti a výkon zákonného záložného práva k bytu a nebytovému priestoru


Priestor pre otázky účastníkov a diskusiu

Cieľ seminára

Lektorom seminára je jeden zo spoluautorov odborného, kvalitne spracovaného sivého komentára k Zákonu o vlastníctve bytov a autor monografie Vlastníctvo bytov, ktorý sa vo svojej praxi venuje práve téme vlastníctva bytov. Cieľom seminára je preto priblížiť účastníkom problematiku vlastníctva bytov na Slovensku a jednotlivé inštitúty Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v dome najmä z pohľadu praxe, so zameraním sa na otázky, ktoré v praxi môžu spôsobovať aplikačné problémy.

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený širokej odbornej verejnosti, najmä sudcom, prokurátorom, advokátom, advokátskym koncipientom, firemným právnikom, zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií, podnikateľom či študentom práva.