Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

TROVY EXEKÚCIE

22. marca 2018 (9.00–16.00)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
V cene sú zahrnuté učebné materiály, obed vo forme trojchodového menu a drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa. Ďalej blok a písacie potreby.

doc. JUDr. Alexandra Kotrecová, PhD., LL.M.

Absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2007 pôsobí na PEVŠ. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci vedeckej činnosti sa venuje najmä vybraným otázkam občianskeho práva procesného a hmotného, otázkam exekučného práva, ako aj otázkam práva rodinného. Aktívne publikuje v domácej aj zahraničnej odbornej tlači, pravidelne sa zúčastňuje na konferenciách.

doc. JUDr. Peter Molnár, PhD.

Absolvoval právnickú fakultu Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Na jej Katedre občianskeho práva pôsobí od roku 2000. Pedagogicky a vedecky sa venuje civilnému právu procesnému a exekučnému právu. V publikačnej činnosti sa venuje prevažne problematike exekučného práva. Je externým členom pedagogického zboru Justičnej akadémie SR. Je súdnym exekútorom a pôsobí v orgánoch Slovenskej komory exekútorov. Bol členom komisií pre rekodifikáciu a novelizáciu viacerých procesných predpisov.

Obsah seminára

Pojem a význam trov konania

 

Charakteristika a význam trov v exekučnom konaní

 

Trovy súdneho exekútora

 

Ďalšie trovy v exekučnom konaní

 

Trovy pri zastavení exekúcie

 

Spory v súvislosti s trovami exekúcie (v a mimo exekučného konania)

Cieľ seminára

Cieľom seminára je priblížiť vybrané otázky problematiky trov exekúcie po novele Exekučného poriadku s účinnosťou od 01.04.2017. Analýza sa dotýka nielen ustanovení Exekučného poriadku, ale aj vyhlášky MSSR č. 68/2017 Z.z. 

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený exekútorom, advokátom, firemným právnikom, právnikom z bankového sektoru, subjektom zaoberajúcim sa kumuláciou pohľadávok a zamestnancom verejnej správy.