Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

SPRÁVNA ŽALOBA A KASAČNÁ SŤAŽNOSŤ Z POHĽADU ŽALOBCU, RESP. KASAČNÉHO SŤAŽOVATEĽA

20. júna 2018 (9.00–16.00)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
V cene sú zahrnuté učebné materiály, obed vo forme trojchodového menu a drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa. Ďalej blok a písacie potreby.

JUDr. Jozef Milučký

Pôsobí vo funkcii predsedu správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Je lektorom pre krajské súdy, ich správne kolégiá a bol zvolený do funkcie predsedu správneho kolégia NS SR. Na Najvyššom súde SR sa pravidelne podieľa na príprave a výbere judikatúry do Zbierky stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky. V súčasnosti sa profesionálne špecializuje viac na oblasť katastrálneho práva, daňového práva, stavebného práva, ako i súťažného práva.

doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD.

Je docentom na Katedre správneho a environmentálneho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2015 mu bol udelený vedecko-pedagogický titul docent v odbore 3.4.4 správne právo Univerzitou Komenského v Bratislave, Právnickou fakultou. Vo svojej výskumnej činnosti sa venuje najmä správnemu konaniu a správnemu súdnictvu. Je spoluautorom štyroch vysokoškolských učebníc a jedného komentára. Pôsobí ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii Čakvári, Matkovčík, Vačok a partneri v Bratislave. Je členom dvoch rozkladových komisií.

Obsah seminára

Pôsobnosť a príslušnosť súdov na konanie

 

Základné princípy konania

 

Všeobecná správna žaloba

 

Účastníci konania a právne zastupovanie

 

Priebeh konania so zreteľom na rozsah dokazovania vykonávaného správnymi súdmi

 

Rozhodnutie správneho súdu

 

Osobitosti konania vo veciach správneho trestania

 

Kasačná sťažnosť ako mimoriadny opravný prostriedok

Cieľ seminára

Cieľom seminára je upriamiť pozornost na nostné inštitúty v konaní podľa tretej časti zákona číslo 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších zmien. Upozorníme na špecifiká novej právnej úpravy a zameriame sa na vybranné problémy s ktorými sa stretáva právna prax. 

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený pre odbornú veřejnost.