Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

SOFTWARE A DATABÁZY, ICH OCHRANA PODĽA AUTORSKÉHO ZÁKONA A TVORBA SOFTWAROVÝCH ZMLÚV

11. apríla 2018 (9.00–16.00)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
V cene sú zahrnuté učebné materiály, obed vo forme trojchodového menu a drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa. Ďalej blok a písacie potreby.

JUDr. Zuzana Adamová, PhD.

Pôsobí v advokátskej kancelárii PETKOV & Co a je riaditeľkou Ústavu práva duševného vlastníctva a informačných technológií na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Je rozhodkyňou Arbitrážneho centra pre alternatívne riešenie doménových sporov (.sk) a vedie projekt Creative Commons Slovensko. Je členkou legislatívnych a iných odborných pracovných skupín, členkou zahraničných redakčných rád časopisov z oblasti duševného vlastníctva a nových technológií a je autorkou viacerých publikácií zameraných na autorské právo, internet a nové technológie.

JUDr. Richard Bednárik, PhD.

Právnik s niekoľkoročnou skúsenosťou v oblasti práva duševného vlastníctva a informačných a komunikačných technológií. Aktuálne pôsobí v Centre pre autorské práva NOC a na Ústave práva duševného vlastníctva a informačných technológií na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vedie projekt Creative Commons Slovensko. Aktívne prednáša na rôznych konferenciách a seminároch a venuje sa publikačnej činnosti.

Obsah seminára

Software ako predmet ochrany podľa Autorského zákona

 

Zmluvné vzťahy pri tvorbe a používaní softwaru

 

Software ako zamestnanecké dielo a riziká s tým spojené

 

Osobitné režimy tvorby počítačových programov – režim počítačového programu na objednávku a režim spoločného počítačového programu

 

Obmedzenia autorského práva – použitie počítačových programov bez súhlasu autora

 

Kúpa počítačových programov a vyčerpanie práva na verejné rozširovanie predajom

 

Spracovanie a dodatočné úpravy softwaru (aj s ohľadom na problematiku verejných obstarávaní)

 

Licenčná zmluva – legislatívne zmeny a ich aplikácia pri použití softwaru

 

Nepomenované zmluvy (napr. SLA, escrow agreement, maintanance agreement)

 

Outsourcing

 

Verejné licencie a software

 

Databáza – autorskoprávna ochrana a ochrana osobitným právom k databáze

Cieľ seminára

 Úvod semináru bude patriť vymedzeniu softwaru z hľadiska práva duševného vlastníctva, najmä s ohľadom na to, aké formy a druhy predmetov možno chrániť ako počítačový program. Nasledovať bude analýza situácií, v ktorých môže byť software vytváraný (problematika zamestnaneckých diel a vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom a ďalej jednotlivé zmluvy, kde bude pozornosť upriamená na kúpnu zmluvu, zmluvu o dielo, licenčnú zmluvu a rôzne druhy nepomenovaných zmlúv). Analýza zmlúv bude koncipovaná praktickým spôsobom s cieľom poukázania na ich problematické aspekty. Pozornosť sa bude venovať aj problematike outsourcingu a využitiu verejných licencií v oblasti softwaru.

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený pre širokú odbornú verejnosť, najmä však pre advokátov, zamestnancov verejných inštitúcií a zástupcov podnikateľského sektora.