Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU V TEÓRII A PRAXI

15. júna 2018 (9.00–14.00)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 129,00 € s DPH: 154,80 €
V cene sú zahrnuté učebné materiály, obed vo forme trojchodového menu a drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa. Ďalej blok a písacie potreby.

JUDr. Radovan Pala, PhD., LL. M.

Je zakladajúcim managing partnerom medzinárodnej advokátskej kancelárie TaylorWessing. Ukončil štúdium na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Je spoluautorom veľkého komentára k Obchodnému zákonníku, vydaného v marci 2017, publikoval viacero článkov o postavení štatutárnych orgánov obchodných spoločností a pravidelne prednáša na témy týkajúce sa pracovného a obchodného práva. Intenzívne sa venuje téme potreby novej úpravy pracovných vzťahov reflektujúcej technologické zmeny.

JUDr. Silvia Gatciová, PhD., LL. M.

Je absolventkou štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, postgraduálneho štúdia v odbore „medzinárodné a európske pracovné právo“ na univerzite v Tilburgu v Holandsku a doktorandského štúdia v odbore „pracovné právo“ na Trnavskej univerzite v Trnave. Odborné skúsenosti nadobudla najprv ako odborový právnik, neskôr ako firemný právnik - podpora ľudských zdrojov na právnom oddelení a v súčasnosti pôsobí ako špecialista na pracovné právo v medzinárodnej advokátskej kancelárii TaylorWessing.

Obsah seminára

Spôsoby skončenia pracovného pomeru

 

Skončenie pracovného pomeru dohodou

 

Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

 

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

 

Skončenie pracovného pomeru výpoveďou

 

Výpovedné dôvody, výpovedná doba

 

Ponuková povinnosť

 

Ochranná doba a osobitne chránené skupiny zamestnancov

 

Okamžité skončenie pracovného pomeru

 

Konanie o neplatnosť skončenia pracovného pomeru

 

Diskusia a otázky

Cieľ seminára

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom empirický pohľad na právnu úpravu skončenia pracovného pomeru s dôrazom najmä na jednotlivé spôsoby a dôvody skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, ako aj poukázať na hlavné riziká a najčastejšie chyby, ktoré v praxi môžu viesť k neplatnosti skončenia pracovného pomeru. V rámci seminára zaznejú praktické tipy pri posudzovaní a uplatnení najčastejších dôvodov skončenia pracovného pomeru (organizačné zmeny a nadbytočnosť, porušenie pracovnej disciplíny,neuspokojivé pracovné výsledky a pod.) a pri vypracovaní a doručovaní s tým súvisiacich písomností. Osobitná pozornosť bude venovaná výkladu príslušných ustanovení právnych predpisov súdmi v aplikačnej praxi a judikátom, ktoré je potrebné zohľadniť.Na záver budú načrtnuté niektoré aktuálne otázky súvisiace s touto problematikou, napríklad s konaním o neplatnosť skončenia pracovného pomeru (prípustnosť sporne získaných dôkazov v súdnom konaní, osobitné postavenie zamestnanca v súdnom konaní a pod.).

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený širokej odbornej verejnosti, najmä firemným právnikom, personalistom, HR business partnerom a iným zamestnancom ľudských zdrojov, štatutárom, zástupcom zamestnancov, ako aj ďalším, ktorí v rámci svojej činnosti prichádzajú do kontaktu s uvedenou problematikou.