Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

Rozhodovanie v správnom konaní a súdny prieskum podľa Správneho súdneho poriadku – vybrané otázky správneho trestania

7. decembra 2017 (9.00–16.00)
HOTEL ARCADIA, Františkánska 3, Bratislava
bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
V cene sú zahrnuté učebné materiály, obed vo forme trojchodového menu a drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa. Ďalej blok a písacie potreby.

doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch, PhD.

Absolvent Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Pedagogicky pôsobil na Akadémii Policajného zboru v Bratislave (Katedre správneho práva, resp. Katedre verejnej správy a verejných financií), v Justičnej akadémii a niekoľko rokov pôsobil aj ako pedagóg Právnickej fakulty Viedenskej univerzity vo Viedni. V súčasnosti je dekanom Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy, pričom na tejto inštitúcii zastával v minulosti niekoľko funkcií (vedúci oddelenia správneho práva, finančného práva a práva životného prostredia, prodekan a i.). Pedagogicky pôsobí aktuálne najmä na Ústave verejného práva FP PEVŠ. Okrem toho je členom osobitnej komisie ministra životného prostredia Slovenskej republiky (vo veciach rozkladov), je autorom viacerých odborných článkov, vedeckých štúdií, skrípt a učebníc (najmä zo správneho práva procesného – správne konanie – a deliktuálneho správneho práva). Je členom Rady Učenej právnickej spoločnosti a tiež členom viacerých komisií pre rigorózne konanie. Je členom niekoľkých redakčných rád odborných a vedeckých časopisov doma aj v zahraničí. V roku 2014 bol vymenovaný ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky JUDr. Tomášom Borecom za člena Disciplinárnej komisie Slovenskej komory exekútorov. Okrem pedagogickej sféry pôsobí aj ako advokát (Slovenská advokátska komora), zameriava sa najmä na agendu zastupovania klientov v správnych konaniach, resp. v správnom súdnictve.

doc. JUDr. Jana Vallová, PhD.

Je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2007 zastávala funkciu riaditeľky odboru priestupkov sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR a od roku 2013 zastáva funkciu riaditeľky odboru všeobecnej vnútornej správy. V roku 2002 absolvovala vzdelávací program pre pracovníkov verejnej správy v Dánsku. Od roku 2002 sa venuje lektorskej a pedagogickej činnosti. V roku 2009 obhájila dizertačnú prácu a v roku 2011 úspešne ukončila habilitačné konanie. Od roku 2005 je odborným garantom a lektorom kurzu „Správne konanie – aplikácia Správneho poriadku v praxi“ a lektorkou priestupkového konania. Publikovala viaceré články, publikácie, učebné texty venované problematike rozhodovacích procesov v priestupkovej oblasti, vplyvom nezamestnanosti na vývoj priestupkovosti, články týkajúce sa domáceho násilia a vyvodzovania administratívnoprávnej zodpovednosti. 

JUDr. Jozef Milučký

Od roku 2014 pôsobí vo funkcii predsedu správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Sudcom je od r. 1989. Funkciu sudcu vykonával na všetkých stupňoch všeobecných súdov v Slovenskej republike. Pôsobil na Krajskom súde v Žiline v oblasti civilného a správneho súdnictva, a to ako predseda civilného odvolacieho senátu a zároveň i predseda správneho senátu. Zároveň pôsobil v odbornej funkcii predsedu správneho kolégia krajského súdu. Od roku 2009 je sudcom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky so zaradením na správnom kolégiu. Je lektorom pre krajské súdy, ich správne kolégiá, s ktorými sa pravidelne stretáva po tom, ako bol zvolený do funkcie predsedu správneho kolégia NS SR. Na Najvyššom súde SR sa pravidelne podieľa na príprave a výbere judikatúry do Zbierky stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky. V súčasnosti autorsky prispieva odbornými článkami do časopisov, a to Verejné obstarávanie, Súkromné právo, ako i Dane a účtovníctvo. Bohaté skúsenosti z výkonu sudcovskej funkcie s osobitným zreteľom na správne súdnictvo prezentoval na viacerých konferenciách a odborných seminároch. V súčasnosti sa profesionálne špecializuje viac na oblasť katastrálneho práva, daňového práva, stavebného práva, ako i súťažného práva.

Obsah seminára

Pôsobnosť zákona o správnom konaní (subsidiarita, analogická aplikácia)

 

Základné pravidlá správneho konania ako postuláty procesného postupu, resp. nedodržanie základných pravidiel konania – ako jeden z najčastejších dôvodov – súdneho prieskumu  

Sporné otázky týkajúce sa účastníka správneho  konania (vymedzenie a aplikačné problémy)

 

Zastupovanie účastníka konania v správnom konaní a súvisiace praktické otázky

 

Začatie správneho konania a súvisiace inštitúty

 

Vybrané otázky k priebehu správneho konania

  

Doručovanie v správnom konaní

 

Dokazovanie v správnom konaní

 

Rozhodnutie správneho orgánu – náležitosti (a vady)

  

Odvolanie a rozklad v správnom konaní

 

Všeobecná správna žaloba a jej vybrané inštitúty z pohľadu praxe

 

Sankčná žaloba (z pohľadu praxe, ako aj skúsenosti z judikatúry NSS ČR)

- moderačné oprávnenie správneho súdu - § 198 SSP

- výnimky z neviazanosti žalobných dôvodov

- zánik zodpovednosti za priestupok

 

Kasačná sťažnosť v správnom súdnictve

 

Diskusia a otázky

Cieľ seminára

Cieľom seminára je oboznámiť najmä zástupcov správnych orgánov, ale aj účastníkov správneho konania, resp. ich zástupcov (primárne advokátov) s vybranými inštitútmi správneho konania, a to tak v rovine priamej aplikácie zákona o správnom konaní (správne konanie), ako aj v kontexte následného súdneho prieskumu rozhodnutí a postupov podľa Správneho súdneho poriadku.Lektori venujú priestor najmä aplikačným problémom (z pohľadu správnych orgánov) a parciálne otázky skúmajú aj cez prizmu právnych zástupcov účastníkov konania. Snahou lektorov je pokryť čo najviac čiastkových tém, a to metódou „problém – riešenie“. V rámci správneho súdnictva sa priestor venuje najmä všeobecnej správnej žalobe, tzv. sankčnej žalobe (žaloba vo veciach správneho trestania) a inštitútu kasačnej sťažnosti.

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený širokej odbornej verejnosti, najmä sudcom, prokurátorom, advokátom, advokátskym koncipientom, firemným právnikom, zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií, podnikateľom či študentom práva.