Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

PRIESTUPKY A INÉ SPRÁVNE DELIKTY – VYBRANÉ HMOTNOPRÁVNE A PROCESNOPRÁVNE OTÁZKY

16. mája 2018 (9.00–16.00)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
V cene sú zahrnuté učebné materiály, obed vo forme trojchodového menu a drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa. Ďalej blok a písacie potreby.

doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch, PhD.

Absolvent Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti je dekanom Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy. Aktuálne pôsobí najmä na Ústave verejného práva FP PEVŠ. Okrem toho je členom osobitnej komisie ministra životného prostredia Slovenskej republiky a členom Rady Učenej právnickej spoločnosti. V roku 2014 bol vymenovaný za člena Disciplinárnej komisie Slovenskej komory exekútorov. Zameriava sa najmä na agendu zastupovania klientov v správnych konaniach, resp. v správnom súdnictve.

doc. JUDr. Jana Vallová, PhD.

Je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Zastáva funkciu riaditeľky odboru všeobecnej vnútornej správy. Je odborným garantom a lektorom kurzu „Správne konanie – aplikácia Správneho poriadku v praxi“ a lektorkou priestupkového konania. Publikovala viaceré články, publikácie, učebné texty venované problematike rozhodovacích procesov v priestupkovej oblasti, vplyvom nezamestnanosti na vývoj priestupkovosti, články týkajúce sa domáceho násilia a vyvodzovania administratívnoprávnej zodpovednosti. 

JUDr. Jozef Milučký

Pôsobí vo funkcii predsedu správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Je lektorom pre krajské súdy, ich správne kolégiá a bol zvolený do funkcie predsedu správneho kolégia NS SR. Na Najvyššom súde SR sa pravidelne podieľa na príprave a výbere judikatúry do Zbierky stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky. V súčasnosti sa profesionálne špecializuje viac na oblasť katastrálneho práva, daňového práva, stavebného práva, ako i súťažného práva.

Obsah seminára

Všeobecné hmotnoprávne otázky priestupkového práva – páchateľ priestupku, sankcie a ochranné opatrenia

 

Okolnosti vylučujúce protiprávnosť konania, zánik zodpovednosti za priestupok, „zahladenie priestupku“

 

Skrátené formy konania o priestupku (blokové konanie a rozkazné konanie) -

„klasické“ konanie o priestupku

 

Základné zásady ukladania sankcií za správne delikty, resp. základné zásady konania o správnych deliktoch

 

Priestupky/iné správne delikty/trestné činy – vybrané hmotnoprávne a procesnoprávne súvislosti

 

Správna žaloba vo veciach správneho trestania (všeobecné otázky, sankčná moderácia, ustanovenie § 195 SSP v kontexte súdneho prieskumu)

 

Rozhodovacia činnosť NS SR v sankčných veciach – analýza vybraných rozhodnutí NS SR v kontexte priestupkov a správnych deliktov 

Cieľ seminára

Seminár vo svojej podstate reaguje na potreby praxe – orgánov verejnej správy, ale aj účastníkov konania, resp. ich zástupcov. Konanie a rozhodovanie o správnych deliktoch sa vyznačuje vysokou mierou heterogénnosti, a to tak v rámci procesných postupov správnych orgánov, ako aj v samotných meritórnych rozhodnutiach. Prednášajúci poukážu na niektoré všeobecné hmotnoprávne a procesnoprávne otázky témy s osobitným dôrazom na vybrané problémy praxe.

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený zamestnancom správnych orgánov, ale aj advokátom, ktorí zastupujú klientov v sankčných správnych konaniach, resp. v súdnych konaniach (žaloby – správne trestanie).