Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

PREMLČANIE A PREKLÚZIA - APLIKAČNÉ PROBLÉMY A NOVÁ JUDIKATÚRA

22. marca 2018 (9.00–14.30)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 129,00 € s DPH: 154,80 €
V cene sú zahrnuté učebné materiály, obed vo forme trojchodového menu a drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa. Ďalej blok a písacie potreby.

JUDr. Imrich Fekete, CSc.

Ukončil vysokoškolské štúdium na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Pracoval v Slovenskej poisťovni, a.s. najprv na pozícii riaditeľa právneho odboru a naposledy ako viceprezident. Vykonáva funkciu výkonného riaditeľa Slovenskej kancelárii poisťovateľov. Prednáša občianske právo na Právnickej fakulte UK. Odborne sa venuje aj poistnému a obchodnému právu. Je autorom niekoľko sto odborných statí a autorom veľkého komentára k Občianskemu zákonníku.

Obsah seminára

Právna úprava premlčania v občianskom a obchodnom práve (rozdiely a spôsob aplikácie)

 

Medziodvetvová aplikácia premlčania na občianskoprávne a obchodné právne vzťahy

 

Premlčanie, preklúzia a zánik práva uplynutím doby (problémy aplikačnej praxe)

 

Premlčateľné a nepremlčateľné práva (premlčanie práva na ochranu osobnosti, premlčanie vecných práv s osobitným zreteľom na záložné právo a práva zodpovedajúce vecným bremenám, premlčanie námietky relatívnej neplatnosti atď.)

 

Všeobecná premlčacia doba v občianskom a obchodnom práve (začiatok plynutia premlčacej doby)

 

Osobitné premlčacie doby a premlčacia doba podľa osobitných zákonov

 

Námietka premlčania oprávnenou osobou a tretími osobami

 

Uplatnenie námietky premlčania v súdnom konaní (premlčanie a dobré mravy)

 

Kombinácia objektívnej a subjektívnej premlčacej doby v prípade náhrady škody a bezdôvodného obohatenia a kombinácia preklúzie práva a nadväzujúceho premlčania

 

Plynutie premlčacej doby, jej spočívanie a prerušenie a zmena subjektu záväzkového vzťahu (najmä so zreteľom na premlčanie postihového práva ručiteľa a poisťovateľa)

 

Diskusia a závery

Cieľ seminára

Cieľom seminára je poukázať na niektoré kritické body aplikácie a výkladu zákonných ustanovení, ktoré upravujú premlčanie a zánik práva (preklúziu) v platnej úprave Občianskeho a Obchodného zákonníka a na novšiu judikatúru, ktorá sa týka premlčania subjektívneho práva.  Seminár bude orientovaný na vybrané aplikačné problémy inštitútu premlčania v činnosti všeobecných súdov a Ústavného súdu SR.

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený širšej odbornej verejnosti, najmä advokátom, advokátskym koncipientom, sudcom, firemným právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií.