Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

POISTNÉ ZMLUVY

15. mája 2018 (9.00–16.00)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
V cene sú zahrnuté učebné materiály, obed vo forme trojchodového menu a drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa. Ďalej blok a písacie potreby.

Ing. Mgr. Martin Petruľák

Vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a Fakultu podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bol predsedom legislatívnej sekcie Slovenskej asociácie poisťovní. Je spoluautorom Veľkého komentára k Občianskemu zákonníku, vydaným Nakladateľstvom C. H. Beck. V roku 2016 mu Slovenská asociácia poisťovní udelila cenu JUDr. Františka Prochotského za autorskú odbornú a popularizačnú činnosť v oblasti poisťovníctva. Aktuálne pôsobí v advokácii.

Obsah seminára

Všeobecne o poistnej zmluve

Princípy poistenia a účel poistenia

Náhodná udalosť ako základný prvok poistenia

Vymedzenie poistnej zmluvy, podstatné náležitosti poistnej zmluvy

Neprijateľné zmluvné podmienky v poistení a rozhodovacia prax súdov

Práva a povinnosti vyplývajúce z poistenia

 

Poistné udalosti

Vymedzenie poistnej udalosti

Likvidácia poistnej udalosti

Zníženie poistného plnenia

Určenie a zmena osoby oprávnenej na poistné plnenie

 

Zánik poistenia

Výpoveď poistnej zmluvy

Zánik poistenia pre neplatenie

Zmena vlastníka poistenej veci

Odstúpenie od zmluvy

Odmietnutie plnenia

Osobitosti zániku poistenia v PZP

Relatívna neplatnosť poistnej zmluvy v rozhodovacej praxi súdov

 

Cieľ seminára

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s problematikou poistných zmlúv. Seminár poskytne všeobecný výklad k právnej úprave poistných zmlúv, ťažiskovou časťou však sú problematické ustanovenia, aplikačné a výkladové problémy. Súčasťou seminára sú praktické príklady, názorné ukážky, prípadové štúdie, ako aj rozbor dostupnej judikatúry k jednotlivým problémom.

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený širokej odbornej verejnosti, najmä však zamestnancom aktívne pracujúcim s poistnými zmluvami, advokátom, sudcom a právnikom spoločností, ktoré sa zaoberajú finančným sprostredkovaním.