Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

OCHRANA HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE - VYBRANÉ OTÁZKY KARTELOVÝCH DOHÔD

21. februára 2018 (9.00–16.00)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
V cene sú zahrnuté učebné materiály, obed vo forme trojchodového menu a drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa. Ďalej blok a písacie potreby.

JUDr. Andrea Oršulová, PhD.

Je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Je členom Slovenskej advokátskej komory; so špecializáciou na ochranu hospodárskej súťaže, reguláciu (telekomunikácie a energetika) a verejné obstarávanie. Je autorkou a spoluautorkou mnohých odborných článkov z oblasti hospodárskej súťaže a spoluautorkou odborných publikácií: Kartelové dohody (C.H.Beck, 2009), Competition Law in the Slovak Republic (Kluwer Law International, 2017) a komentára: Zákon o ochraně hospodářské soutěže (Wolters Kluwer, 2014).

Obsah seminára

Kartelový zákaz podľa generálnej klauzule

aké konanie podlieha zákazu z hľadiska formy  a dopadu

aké subjekty podliehajú zákazuSkutkové podstaty

Výmena trhovo citlivých informácií

Cenové dohody

Dohody o rozdelení trhu

Kolúzia vo verejnom obstarávaníZískavanie dôkazov a vyšetrovacie právomoci

Prepadové akcie

Leniency

Odmena pre oznamovateľa

Následky uzatvorenia kartelovej dohody

Zníženie sankcie

Leniency

Urovnanie 

Cieľ seminára

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s aktuálnou témou z oblasti súťažného práva, ktorou je kartelový zákaz, špecificky tzv. ťažko-kartelové dojednania (tvrdé, či ťažké kartely). V prvom rade bude objasnená generálna klauzula kartelového zákazu a jej základné prvky. Účastník seminára bude oboznámený s problematiku ťažkých kartelov a jednotlivých skutkových podstát s poukázaním na rozhodovaciu prax a praktické príklady. V rámci seminára sa bude na ťažké kartely nazerať v širšom kontexte inštitútov, ktoré sú so sankcionovaním kartelov spojené ako je najmä tzv. Leniency program,  či vyšetrovacie právomoci súťažného orgánu. V neposlednom rade bude účastník konania oboznámený s následkami uzatvorenia kartelovej dohody a s možnosťami zníženia peňažnej sankcie. 

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený podnikateľom, firemným právnikom, advokátom a advokátskym koncipientom, zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií, obstarávateľom a rovnako aj širokej odbornej verejnosti.