Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

Tlačiť

Obchodné podmienky

 

Ponuka produkcie Nakladateľstva C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka, jej ceny, prípadné poskytované zľavy a obchodné podmienky sú platné výhradne na území Slovenskej republiky a týkajú sa len slovenských publikácii nakladateľstva. Objednávky zo zahraničia a objednávky iných než slovenských kníh z produkcie nakladateľstva sú automaticky postúpené zmluvným partnerom na vybavenie a distribúciu. Cena tak môže v takomto prípade zohľadňovať aj ďalšie manipulačné náklady a cena sa riadi obchodnými podmienkami daného subjektu. Cena nie je teda v takýchto prípadoch vždy zhodná s cenami uvedenými na propagačných materiáloch nakladateľstva. Vyššie uvedený postup je teda platný aj pre objednávky českých publikácií z produkcie nakladateľstva C. H. Beck, ktoré budú doručené slovenskej pobočke.

Zákazník odoslaním objednávky vyjadruje súhlas s obchodnými podmienkami dodávateľa.

Dodávateľ

Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., organizačná zložka
Michalská 9
811 01 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 46 380 434
DIČ: 4020342106
IČ DPH: SK4020342106
IBAN: SK23 1111 0000 0011 4739 0001 

Organizačná zložka je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2017/B Ide o organizačnú zložku zriaďovateľa, obchodnej spoločnosti Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., so sídlom Jungmannova 34, 110 00 Praha 1, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, číslo zápisu: oddiel: C, vložka: 182960.

Balenie a distribúciu objednaného tovaru zabezpečuje firma: L.K. Permanent, spol. s.r.o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava.
Podmienky nákupu.
 
Všetky uvádzané ceny tovaru sú uvedené vrátane DPH.

Spôsob dodania tovaru

Objednaný tovar je zasielaný prostredníctvom zmluvnej distribučnej firmy, rozposielanie zabezpečuje Slovenská pošta, platba sa uskutočňuje dobierkou (ak nie je dohodnuté inak). K celkovej cene objednávky je účtovaný  poplatok za manipuláciu a balné vo výške 3,- EUR bez DPH (t.j. 3,60 EUR vrátane DPH). Doručené objednávky sú vybavované do 5 pracovných dní od doručenia objednávky. Na prelomoch mesiacov júl/august a december/január je z technických dôvodov expedícia objednávok predĺžená na 10 pracovných dní.

Pri nákupe nad 99 EUR je poplatok za manipuláciu a balné zadarmo.

Spôsob platby

Úhrada za objednaný Tovar sa vykonáva v hotovosti (na dobierku) pri prevzatí zásielky alebo bezhotovostne e-kartou, prostredníctvom platobného systému webcard. V zásielke obdrží zákazník súčasne s tovarom aj riadnu faktúru (daňový doklad).

Náklady na dodanie tovaru

K cene objednávky bude pripočítaný manipulačný poplatok vo výške 3,- EUR bez DPH (3,60 EUR vrátane DPH). Pri nákupe nad 99 EUR je poplatok za manipuláciu a balné zadarmo.

Právo na odstúpenie od zmluvy

Zákazník má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej s dodávateľom na objednaný tovar bez uvedenia dôvodu do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Späť možno prijať len nepoškodený a nepoužitý tovar.
Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia včasného odstúpenia dodávateľovi. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.
Odstúpenie od zmluvy je potrebné uskutočniť e-mailom alebo poštou, pričom je potrebné v odstúpení od zmluvy uviesť názov tovaru a identifikačné údaje odstupujúceho zákazníka.
Odstúpenie je potrebné zaslať na adresu sídla dodávateľa alebo na e-mailovú adresu: beck@beck.sk.
Po odstúpení od zmluvy je dodávateľ povinný:
a) prevziať tovar späť od zákazníka, pričom kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu sídla dodávateľa
b) vrátiť zákazníkovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kúpnu cenu zaplatenú za tovar.

Informácie o záruke

Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim a tiež za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka); záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Ako záručným list slúži účtovný doklad. Reklamácie alebo sťažnosti môže zákazník uplatniť na adrese sídla dodávateľa alebo e-mailom na adrese beck@beck.sk.

Ochrana osobných údajov

Odoslaním objednávky zákazník udeľuje dodávateľovi ako aj jeho zriaďovateľovi súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov zákazníka v zmysle definície uvedenej v zákone č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Dodávateľ a/alebo jeho zriaďovateľ spracováva osobné údaje zákazníka za účelom vybavenia objednávky zákazníka. Využíva ich najmä pri vystavení faktúry, vybavovaní objednávky a doručení objednaného tovaru ako aj pre evidenciu zákazníka vo svojom internom systéme.
Dodávateľ a/alebo jeho zriaďovateľ spracováva osobné údaje v rozsahu: krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, číslo účtu, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.
Zákazník berie na vedomie, že za účelom spracovania a vybavenia objednávky môžu byť osobné údaje poskytnuté tretím osobám, ktoré zabezpečujú dodanie objednaného tovaru (najmä distribučná firma zabezpečujúca rozposlanie objednávok a doručovatelia).
Zákazník bol dodávateľom poučený, že súhlas so spracovaním a použitím osobných údajov je možné kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu doručeného dodávateľovi odvolať. Zákazník má vo vzťahu k jeho spracúvaným osobným údajom všetky práva stanovené zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

Obchodné podmienky pre semináre

Organizátor seminárov

Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., organizačná zložka
Michalská 9
811 01 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 46 380 434
DIČ: 4020342106
IČ DPH: SK4020342106
IBAN: SK23 1111 0000 0011 4739 0001 

 

Prihláška na seminár

Prihlášky prijímame len v písomnej podobe. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom webovej stránky (www.beck.sk), sekcia Semináre, e-mailom (akademia@beck.sk) alebo poštou (Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., organizačná zložka, Michalská 9, 811 01 Bratislava). V prihláške, prosíme, uvádzajte vždy kompletné, nami požadované fakturačné údaje.

Prihláška účastníka sa stáva záväznou dňom doručenia do našej spoločnosti. Záujemcovia budú evidovaní podľa poradia doručených prihlášok a prednosť majú tí účastníci, ktorí zašlú prihlášku skôr. Po prijatí prihlášky Vám zašleme do 7 pracovných dní informáciu o spôsobe úhrady účastníckeho poplatku za seminár. V prípade nedostatočnej kapacity Vám bude odporučený náhradný termín alebo iný seminár. Kapacitu semináru určuje Nakladateľstvo C. H. Beck. Najmenej 3 dni pred konaním seminára obdržia všetci účastníci organizačné pokyny ku konkrétnemu semináru, a to na e-mailovú adresu, ktorú uviedli v prihláške. Prihlásením na seminár dáva účastník súhlas k vyhotovovaniu obrazovej dokumentácie seminára zo strany spoločnosti Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., organizačná zložka za účelom zdokumentovania priebehu seminára.

 

Platba

 

Po prijatí prihlášky Vám bude zaslaná zálohová faktúra na úhradu účastníckeho poplatku. Účastnícky poplatok za seminár je potrebné uhradiť najneskôr deň pred konaním seminára. Účastnícky poplatok sa považuje za uhradený pripísaním fakturovanej  ceny semináru na bankový účet určený v zálohovej faktúre. Úhrada je možná len bankovým prevodom. Neprijímame hotovosť ani platobné karty. V cene semináru je zahrnutý obed vo forme trojchodového menu a drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa, ako aj blok a písacie potreby.

 

Miesto konania seminárov

 

Roset Boutique Hotel

Štúrova 10

Bratislava

 

Hotel Arcadia

Františkánska 3

Bratislava ‒ Staré Mesto

 

Kontaktná osoba

 

AKADÉMIA C. H. BECK

Martina Baťková

E-mail: martina.batkova@beck.sk

Tel: +421 948 42 28 37

 

Storno podmienky

 

Akékoľvek zmeny a storná objednávok/prihlášok na seminár prijímame iba písomne. Zrušiť objednávku je možné v rámci stornovacích podmienok: bez poplatku do 15 dní pred začatím semináru, v prípade zrušenia 14 až 8 dní pred začatím semináru vzniká povinnosť uhradiť storno poplatok vo výške 50 % z celkovej sumy semináru vrátane DPH, v prípade zrušenia účasti 7 a menej dní pred konaním semináru vzniká povinnosť uhradiť 100 % z ceny semináru vrátane DPH. V prípade, že sa účastník nemôže na seminár dostaviť, môže za seba poslať náhradníka. Pokiaľ bude seminár zrušený zo strany spoločnosti, účastníkovi bude cena vrátená v plnej výške.

Organizátor seminárov si vyhradzuje právo na zmenu programu, termín semináru, zmenu miesta konania a prednášajúceho lektora. Je povinný o týchto skutočnostiach informovať účastníka včas pred začatím semináru, a to buď telefonicky alebo e-mailom. Na základe týchto zmien sa na účastníka nevzťahujú žiadne storno podmienky.

Tlačiť