Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

DAŇOVÁ KONTROLA A SÚVISIACE PROCESNÉ ÚKONY

5. apríla 2018 (9.00–16.00)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
V cene sú zahrnuté učebné materiály, obed vo forme trojchodového menu a drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa. Ďalej blok a písacie potreby.

JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.

Je predsedom senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky so zaradením na správnom kolégiu. Pôsobí ako sudca, venuje sa problematike daňového práva nielen po procesnej rovine ale aj z pohľadu výkladu hmotného práva. Taktiež sa podieľa na príprave judikatúry a pripravuje podklady do Zbierky stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky. Je externým členom pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky, kde ako lektor prednáša problematiku daňového práva pre sudcov a prokurátorov. 

Obsah seminára

Všeobecná správna žaloba a požiadavky kladené na rozhodnutia vydané v daňovom konaní a mnohé daňové výnimky pri súdnom prieskume

 

Uplatnenie prostriedkov súdnej ochrany na priebeh a výsledky daňovej kontroly podľa tretieho dielu zákona č. 563/2009 z.z. o správe daní (daňový poriadok), jej pozícia, význam a niektoré limity z pohľadu všeobecnej, ústavnej a úniovej súdnej praxe

 

Proces dokazovania z pohľadu daňovej kontroly; problémy a úskalia rozdelenia dôkazného bremena v daňovom konaní; je zneužitie práva úskalím pre dôkazné bremeno?

 

(Ne)uplatňovanie zásad v daňovej kontrole, plnomocenstvo a daňové tajomstvo

 

Druhy a spôsoby v daňovom doručovaní, elektronické doručovanie a problémy s tým spojené

 

Daňové dožiadanie, miestne zisťovanie a MVI počas daňovej kontroly, odstraňovanie vád v podaniach

 

Dĺžka daňovej kontroly – problém náš každodenný

 

Daň vyrubená pomôckami a odvolanie, často márna snaha o obnovu daňového konania

 

Konkurzné a reštrukturalizačné konanie a definícia daňovej povinnosti

 

Súdny prieskum správneho trestania v daňovom práve

Cieľ seminára

Seminár je zameraný na procesné problémy, ktoré sa vyskytujú pred, pri a po skončení daňovej kontroly. Je celkom jednoznačné, že daňová kontrola nie je jediným úkonom správcu dane, ale s jej vykonaním sa spája celý rad procesných úkonov až po rozhodnutie správcu dane, t.j. široká paleta procesných oprávnení správcu dane od doručovania písomností, až po úkony proti úpadcovi, voči ktorému bolo počas daňovej kontroly začaté konkurzné konanie.

Komu seminár odporúčame

Seminár je najmä zameraný pre advokátske kancelárie zamerané na právne poradenstvo pri súdnych sporoch v oblasti daňového práva. Tiež je vhodný pre pracovníkov daňovej správy.