Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

Obchodný register po 1.1.2018

15. decembra 2017 (9.00–14.00)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 129,00 € s DPH: 154,80 €
V cene sú zahrnuté učebné materiály, obed vo forme trojchodového menu a drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa. Ďalej blok a písacie potreby.

JUDr. Marián Blaha

Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1993 pôsobí na Okresnom súde Banská Bystrica na obchodnom oddelení. Ako sudca obchodnoprávneho úseku vybavuje agendu obchodnoprávnu sporovú, agendu obchodného registra, agendu konkurzných sporov. V priebehu roku 2000 absolvoval stáž na Krajskom súde Banská Bystrica. Od roku 2005 do 31. mája 2009 zastával funkciu predsedu obchodnoprávneho grémia Okresného súdu Banská Bystrica. Od 1. júna 2009 do 14. septembra 2011 bol podpredsedom Okresného súdu Banská Bystrica. Od 15. septembra 2011 až do súčasnosti je predsedom Okresného súdu Banská Bystrica. Je spoluautorom viacerých publikácií z oblasti obchodného práva. Okrem publikačnej činnosti sa venuje aj prednáškovej činnosti napr. pre Justičnú akadémiu SR a pre ďalšie stavovské organizácie a združenia alebo vzdelávacie inštitúcie. 

Obsah seminára

Stručný prehľad vývoja právnej úpravy konaní vo veciach obchodného registra

 

Porovnanie novej procesno-právnej úpravy konaní vo veciach obchodného registra podľa z.č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok s predchádzajúcou úpravou podľa O.S.P. (charakteristika, odlišnosti oproti O.S.P.)

 

Druhy konaní vo veciach obchodného registra podľa Civilného mimosporového poriadku

 

Pripravované zmeny v právnej úprave obchodného registra od 1.1.2018 (zmeny pri zakladaní spoločností, fúziách obchodných spoločností, prevodoch obchodných podielov, diskvalifikácii členov orgánov spoločností)

 

Judikatúra vo veciach obchodného registra

 

Vybrané aplikačné problémy konaní vo veciach obchodného registra

 

Konanie o zrušenie obchodných spoločností podľa Civilného mimosporového poriadku

 

Diskusia a otázky

Cieľ seminára

Cieľom seminára je pomôcť účastníkom zorientovať sa v právnej úprave obchodného registra a súvisiacich predpisoch. Najmä budú zdôraznené pripravované zmeny v zákone o obchodnom registri účinné od 1.1.2018.  Seminár sa bude venovať aj výkladu novej procesno-právnej úpravy konaní vo veciach OR a druhom konaní, ale aj aktuálnej judikatúre. 

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený širokej odbornej verejnosti, najmä sudcom, prokurátorom, advokátom, advokátskym koncipientom, firemným právnikom, zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií, podnikateľom či študentom práva.