Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

GDPR V ZDRAVOTNÍCKEJ PRAXI

9. marca 2018 (8.30–11.00)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 79,00 € s DPH: 94,80 €
V cene sú zahrnuté učebné materiály, obed vo forme trojchodového menu a drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa. Ďalej blok a písacie potreby.

JUDr. Ivan Humeník, PhD.

Vysokoškolské vzdelanie získal na Právnickej fakulte v Trnave. V súčasnosti pôsobí v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS a podieľa sa na činnosti Komory pre medicínske právo - MEDIUS. Je autorom monografie “Ochrana osobnosti a medicínske právo” a taktiež vedúcim autorského kolektívu k prvému komentáru Zákona o zdravotnej starostlivosti (2015, C.H. BECK). Okrem advokátskej praxe sa venuje aj vzdelávaniu v oblasti medicínskeho a farmaceutického práva.

Mgr. Katarína Tomková

Pôsobí v advokátskej kancelárie h&h PARTNERS a v roku 2017 zahájila doktorandské štúdium na Právnickej fakulte UPJŠ. Venuje sa poskytovaniu právnych služieb poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, otázkam zdravotníckej dokumentácie, zodpovednosti za škodu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Vo svojej praxi sa venovala nastavovaniu procesov legálneho spracúvania osobných údajov, prenosom osobných údajov do tretích krajín, ako aj implementácii GDPR v praxi.

Obsah seminára

Osobné údaje a poskytovanie zdravotnej starostlivosti – základné východiská a špecifiká

 

Strašiak s názvom „GDPR“ – dopady nariadenia pre oblasť zdravotníctva vo všeobecnosti - revolúcia alebo evolúcia pre ochranu osobných údajov

 

Nový zákon o ochrane osobných údajov a hlavné upozornenia pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

 

Zodpovedná osoba a jej úloha u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

 

Sankcie v prípade porušenia právnych predpisov

 

Ako by mala vyzerať implementácia GDPR u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti?

 

Súhrn najdôležitejších „take home messages“ pre režim ochrany osobných údajov u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Cieľ seminára

Čo prináša nová regulácia ochrany osobných údajov pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti? Cieľom pracovných raňajok je poskytnúť pohľad na vybrané detaily novej právnej úpravy (GDPR a nový zákon o ochrane osobných údajov) pre oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti. Možno prekvapujúce názory, či šokujúce odhalenia… Ale hlavne príjemná diskusia focusovaná na špecifiká ochrany osobných údajov v sektore zdravotníctva. 

Komu seminár odporúčame

Právníci zdravotníckych zariadení

Členovia manažmentu zdravotníckych zariadení

Členovia Etických komisií

Zamestnanci špecializovanej štátnej správy – MZSR, UDZS, zamestnanci odboru zdravotníctva a sociálnych vecí na samosprávnych krajoch

Poskytovatelia ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Vedúci pracovníci zdravotníckych zariadení zodpovedajúci za ochranu osobných údajov v rámci pracoviska

Advokáti, advokátski koncipienti