Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

GDPR: NEZODPOVEDANÉ OTÁZKY

13. februára 2018 (9.00–16.00)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratilslava
bez DPH: 159,00 € s DPH: 190,80 €
V cene sú zahrnuté učebné materiály, obed vo forme trojchodového menu a drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa. Ďalej blok a písacie potreby.

Jakub Berthoty, LL.M.

Po skončení štúdia na Právnickej fakulte na PEVŠ v Bratislave v roku 2010 študoval na Middlesex University (LL.M) a The College of Law v Londýne (GDL). V roku 2012 pracoval na pozícii Paralegal v Innovate Legal Ltd., kde sa špecializoval na právo duševného vlastníctva. Od roku 2016 pôsobí ako samostatný advokát špecializujúci sa na oblasť ochrany osobných údajov. 

Mgr. Tatiana Valentová

Tatiana Valentová pôsobí ako vrchná inšpektorka úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a zároveň riaditeľka odboru kontroly spracúvania osobných údajov. V súčasnosti sa podieľa na príprave nového zákona o ochrane osobných údajov a ďalších sekundárnych právnych predpisov v súvislosti s účinnosťou európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). 

 

Mgr. Petra Žárská LL.M.

Študovala právo na Univerzite Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia na Slovensku pokračovala v štúdiu práva v Londýne na Queen Mary University of London, kde sa špecializovala na právo duševného vlastníctva. Od roku 2016 pôsobí ako doktorandka na Ústave práva informačných technológii a práva duševného vlastníctva Právnickej fakulty UK, kde začala zaoberať problematikou ochrany osobných údajov. 

JUDr. Marek Kordík LL.M., PhD.

Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a postgraduálne štúdium v Organizácii spojených národov (OSN). Od roku 2008 pôsobí na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a v súčasnosti je prorektorom Akadémie policajného zboru v Bratislave a podpredsedom Riadiacej rady európskej agentúry CEPOL, taktiež pôsobí v pracovných a legislatívnych komisiách Slovenskej advokátskej komory a Ministerstva vnútra SR. V teórii, ale i v aplikačnej praxi  sa zameriava na trestné právo procesné, právny styk s cudzinou, ekonomické trestné právo, compliance a ochranu pred legalizáciou trestnej činnosti. 

Obsah seminára

Vzťah GDPR s oblasťou trestného práva (JUDr. Marek Kordík, PhD)

 

Automatizované individuálne rozhodovanie (Mgr. Petra Žárská, LL. M.)

 

Bezpečnosť osobných údajov (Mgr. Tatiana Valentová)

 

Šedé oblasti GDPR (Jakub Berthoty, LL.M)

Cieľ seminára

Cieľom seminára je vysvetlenie vybraných oblastí GDPR (vzťah s oblasťou trestného práva, automatizované individuálne rozhodovanie, bezpečnosť osobných údajov). Posledná časť seminára bude zameraná na šedé oblasti GDPR. Táto špecifická časť seminára bude vedená spôsobom: (i) poskytnutie euro-konformného výkladu GDPR prednášajúcim a (ii) reakcia zástupkyne Úradu na ochranu osobných údajov. Účastníci seminára tak budú mať možnosť v praxi vidieť možný prístup Úradu na ochranu osobných údajov v oblastiach, ktoré môžu spôsobovať výkladové problémy, a tým sa lepšie pripraviť na GDPR. 

Komu seminár odporúčame

Seminár odporúčame najmä právnikom, ktorí sa venujú oblasti ochrany osobných údajov - advokátom, advokátskym koncipientom, zamestnancom právnych oddelení, sudcom a zamestnancom Úradu na ochranu osobných údajov.