Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

Exekučné konanie – zásadná novela Exekučného poriadku od 01.04.2017 - 2 kreditné body pre správcov

13. decembra 2017 (9.00–13.30)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 129,00 € s DPH: 154,80 €
V cene sú zahrnuté učebné materiály, obed vo forme trojchodového menu a drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa. Ďalej blok a písacie potreby.

doc. JUDr. Alexandra Kotrecová, PhD., LL.M.

S vyznamenaním absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2006. Od roku 2007 pôsobí na PEVŠ. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci vedeckej činnosti sa venuje najmä vybraným otázkam občianskeho práva procesného a hmotného, otázkam exekučného práva, ako aj otázkam práva rodinného. Aktívne publikuje v domácej aj zahraničnej odbornej tlači, pravidelne sa zúčastňuje na domácich aj zahraničných konferenciách.

Obsah seminára

Elektronické prideľovanie a kauzálna príslušnosť Okresného súdu Banská Bystrica

 

Zmeny v procesných úkonoch súdneho exekútora

 

Účastníctvo v exekučnom konaní a s tým súvisiace inštitúty

 

Zmeny v priebehu exekučného konania (exekučný titul, doručovanie, návrh na začatie exekúcie)

 

Doručovanie

 

Diskusia, priestor na otázky účastníkov

 

Cieľ seminára

Cieľom seminára je priblížiť účastníkom novelu exekučného poriadku, ktorá zásadne ovplyvňuje exekučné konanie. Lektorkou seminára je členka rekodifikačnej komisie, ktorej cieľom bude poskytnúť výklad inštitútov Civilného sporového poriadku majúcich bezprostredný súvis s exekučným konaním. Zároveň lektorka priblíži účastníkom aj ďalšie významné inštitúty Exekučného poriadku, nie len z pohľadu teórie, ale i praxe.

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený širokej odbornej verejnosti, najmä sudcom, prokurátorom, advokátom, advokátskym koncipientom, firemným právnikom, ako aj ďalším odborníkom so zameraním svojej praxe na sporovú či nesporovú agendu.