Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

DAŇOVÉ TRESTNÉ ČINY

25. apríla 2018 (9.00–16.00)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
V cene sú zahrnuté učebné materiály, obed vo forme trojchodového menu a drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa. Ďalej blok a písacie potreby.

JUDr. Marek Kordík LL. M., PhD.

Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a postgraduálne štúdium v Organizácii spojených národov (OSN). Od roku 2008 pôsobí na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a v súčasnosti je prorektorom Akadémie policajného zboru v Bratislave a podpredsedom Riadiacej rady európskej agentúry CEPOL, taktiež pôsobí v pracovných a legislatívnych komisiách Slovenskej advokátskej komory a Ministerstva vnútra SR. V teórii, ale i v aplikačnej praxi  sa zameriava na trestné právo procesné, právny styk s cudzinou, ekonomické trestné právo, compliance a ochranu pred legalizáciou trestnej činnosti. 

JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD.

Pôsobí na pozícii vedúceho Katedry finančného práva na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte.  Pravidelne prednáša, publikuje články v lokálnych a medzinárodných právnych a vedeckých časopisoch a podieľa sa na viacerých grantových projektoch. V rámci súkromnej praxe sa podieľa na vybraných poradenských projektoch najmä v oblasti daňového práva, práva obchodných spoločností, financií a súdnych sporov. 

Obsah seminára

Inštitút účinnej ľútosti ako inštitút trestného práva v priamej súvislosti s inštitútmi daňového práva 

 

Daňová optimalizácia

 

Agresívne daňové plánovanie

 

Zneužitie práva

 

Daňovo uznateľné položky a transferové oceňovanie

 

Princípy DPH a jej odpočítania/vrátenia

 

Základné princípy spotrebných daní

 

Procesné otázky súvisiace s priebehom a výsledkom daňovej kontroly

 

Ne bis in idem

 

Súbeh trestného a daňového konania

 

Použiteľnosť dôkazu v trestnom konaní, ktorý bol získaný v režime administratívneho konania na úseku správy daní, a to aj v kontexte trestnej zodpovednosti právnických osôb za daňové trestné činy

Cieľ seminára

Cieľom seminára je oboznámiť odbornú verejnosť s možnosťami trestného stíhania daňových únikov a niektorých súvisiacich trestných činov. Účastník získa prehľad o daňových trestných činoch a o inštitútoch trestného práva v priamej súvislosti s inštitútmi daňového práva. Účastník sa taktiež oboznámi s procesnými otázkami súvisiacimi s priebehom a výsledkom daňovej kontroly. 

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený predovšetkým pre daňových poradcov, advokátov, trestných sudcov, prokurátorov a policajtov riešiacich daňové a súvisiace trestné činy, ale aj pre zamestnancov finančných úradov a ďalších inštitúcií podieľajúcich sa na správe daní a podobných platieb. Výklad ocenia tiež platitelia DPH a iní daňovníci, podnikatelia - fyzické aj právnické osoby.