Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

COMPLIANCE PROGRAMY

7. februára 2018 (9.00–15.30)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
V cene sú zahrnuté učebné materiály, obed vo forme trojchodového menu a drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa. Ďalej blok a písacie potreby.

doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.

Je absolventom Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. V súčasnosti je prodekanom pre rozvoj a docentom na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je členom Vedeckej rady na PF UK v Bratislave a na Akadémii Policajného zboru v Bratislave. V minulosti bol na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky členom pracovnej skupiny k zákonu o trestnej zodpovednosti právnických osôb, a v súčasnosti je členom pracovnej skupiny pre trestné právo v Slovenskej advokátskej komore.

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.

Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Je profesorom vo vednom odbore trestné právo a vedúcim Katedry trestného práva, kriminológie a kriminalistiky PF UK v Bratislave. V súčasnosti pôsobí na Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky vo funkcii zástupcu riaditeľky trestného odboru. Pôsobí aj ako externý pedagóg Justičnej akadémie Slovenskej republiky. Bol členom rekodifikačnej komisie, ktorá vypracovala návrh nového Trestného poriadku a taktiež členom Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky.

 

JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.

Pôsobí ako odborný asistent na Katedre trestného práva Právnickej fakulty Karlovej Univerzity v Českej republike, tiež pôsobí ako tajomník Advokátskej kancelárie Gřivna & Šmerda. Absolvoval Právnickú fakultu Karlovej Univerzity. Téme trestnej zodpovednosti právnických osôb vrátane trestného konania proti právnickej osobe a Compliance programom sa venoval nielen vo svojich prácach, ale aj v praxi. Je autorom monografie Trestná zodpovednosť právnických osôb. Pedagogicky sa okrem trestného práva hmotného a procesného a kriminológie venuje takisto otázkam spojených s právnymi informačnými systémami.

 

Obsah seminára

Compliance programy ako jedinečná forma prevencie páchania trestnej činnosti právnických osôb v zahraničí

 

Uplatnenie compliance programov v našom právnom priestore

 

Predchádzanie trestnej zodpovednosti, tzv. trestnoprávnom compliance programom

 

Komplexná analýza hmotnoprávnych a procesnoprávnych ustanovení zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb v Slovenskej republike

 

Partikulárna diskusia k paralelné právne úprave trestnej zodpovednosti právnickych osôb v Českej republike - najmä z pohľadu aplikačnej praxe pod záštitou odborníka z Českej republiky

Cieľ seminára

Cieľom seminára je náuka o compliance programoch a poradenstve z pohľadu prevencie páchania trestnej činnosti zo strany právnických osôb v zmysle zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb. Prirodzenou súčasťou seminára je tiež školenie k trestnej zodpovednosti právnických osôb, a to ako manažmentu, tak i zamestnancov právnických osôb. 

Komu seminár odporúčame

Zamestnancom právnických osob a ich manažmentu, právnikom, advokátom a iným osobám, ktoré sa zaujímajú o danú problematiku.