Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

23.8.2016

Rozhovor s autorom: Ústava Slovenskej republiky

Doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc., najväčšiu pozornosť v doterajšej  akademickej činnosti venoval otázkam ochrany ústavnosti. Najvyššiu vedeckú hodnosť,...

25.7.2016

Rozhovor s autorom: Zákon o správnom konaní

Autori komentára k Zákonu o správnom konaní, Doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch, PhD. a JUDr. Mgr. Janka Hašanová, PhD., Vám v rozhovore prinášajú...

13.6.2016

Rozhovor s autorom: Exekučný poriadok, Komentár

JUDr. Alexandra Kotrecová, PhD., LL.M pôsobí  popri iných aktivitách  ako odborný...

28.4.2016

Rozhovor s autorom: Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

Autor komentára, doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD. sa zameriava vo svojom pôsobení predovšetkým  na oblasť konkurzov. Tejto agende sa venuje nielen ako sudca, ale súčasne pôsobí na Právnickej...

1 2 3