Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

AUTORSKÉ PRÁVO A INTERNET (ZMLUVNÉ PRÁVO A OCHRANA AUTORSKÉHO PRÁVA)

28. februára 2018 (9.00–16.00)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
V cene sú zahrnuté učebné materiály, obed vo forme trojchodového menu a drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa. Ďalej blok a písacie potreby.

JUDr. Zuzana Adamová, PhD.

Pôsobí v advokátskej kancelárii PETKOV & Co a je riaditeľkou Ústavu práva duševného vlastníctva a informačných technológií na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Je rozhodkyňou Arbitrážneho centra pre alternatívne riešenie doménových sporov (.sk) a vedie projekt Creative Commons Slovensko. Je členkou legislatívnych a iných odborných pracovných skupín a je autorkou viacerých publikácií zameraných na autorské právo, internet a nové technológie.

Obsah seminára

Terminologické otázky v autorskom zákone – internet, online, sprístupňovanie verejnosti

 

Identifikovanie autorských diel a posudzovanie ich pojmových znakov

 

Právo autora rozhodovať o použití svojho diela na internete

 

Zverejňovanie a neoprávnené šírenie obsahu na internete

 

Linking a embeding z pohľadu autorského práva

 

Vyčerpanie práv v digitálnom prostredí (počítačové programy vs. iný e-obsah)

 

Použitie zamestnaneckého diela a diela vytvoreného na objednávku na internete

 

Uzatváranie zmlúv v digitálnom prostredí

 

Uzatváranie licenčných zmlúv pre účely použitia na internete

 

Verejné licencie a ich využitie v digitálnom prostredí

 

Vyhľadávanie a ďalšie využitie voľne šíriteľného obsahu

 

Prejavy porušovania autorského práva na internete

 

Ochrana autorského práva

 

Jurisdikcia a rozhodné právo pri porušovaní autorských práv v digitálnom prostredí

Cieľ seminára

Seminár je zameraný na právne aspekty používania autorských diel na internete, udeľovania súhlasu na použitie vo forme licenčnej zmluvy a súvisiace otázky vyhľadávania legálneho obsahu a autorskoprávnej ochrany v online prostredí. Východiskom je definovanie osobitného typu verejného prenosu týkajúceho sa použitia na internete a odlíšenie prípadov, ktoré podliehajú udeleniu súhlasu zo strany autora alebo iného nositeľa práv (napr. vo vzťahu k uvádzaniu hypertextových odkazov) v zmysle autorského zákona (zákon č. 185/2015 Z. z.). Predmetom semináru budú aj osobitné otázky jurisdikcie a rozhodného práva pri porušovaní autorských práv v digitálnom prostredí. Národná úprava bude predstavená v kontexte európskeho a medzinárodného práva s odkazmi na relevantné súdne rozhodnutia.

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený pre širokú odbornú verejnosť, najmä pre advokátov, zamestnancov verejných inštitúcií a osoby pôsobiace v podnikateľskom sektore.